statutdruštva

StatutDAHŠ

1. člen

Ime društva

Ime društva je: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije.
Društvo deluje na ozemlju Slovenije.

2. člen

Sedež Društva

Sedež Društva je v Ljubljani, Aškerčeva 2.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo zastopa predsednik upravnega odbora.

4. člen

Društvo ima pečat z napisom: Društvo za antične in humanistične študije Slovenije, Ljubljana.

5. člen

Naloge Društva

Društvo opravlja naslednje naloge:

- prizadeva si za širjenje antične (grške in rimske) kulture, ki je temelj evropske kulture;
- skrbi za strokovni dvig svojih članov;
- sodeluje s pristojnimi organi v zvezi s poukom latinskega jezika v zvezi z navzočnostjo elementov antične kulture, predvsem glede pouka latinskega in grškega jezika ter njunih književnosti, v učnih in študijskih programih;
- pospešuje razvoj znanstvenih raziskovanj na področju antike in antične dediščine;
- popularizira strokovne, znanstvene in didaktično-pedagoške dosežke s področja antike in antične dediščine;
- izdaja strokovno glasilo;
- sodeluje s sorodnimi društvi v naši državi in tujini.

Društvo opravlja te naloge z organiziranjem sestankov, predavanj, posvetovanj in študijskih ekskurzij, z izdajanjem razprav ter rednih in posebnih publikacij itn.

6. člen

Delovanje društva je javno

Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost.

Ožjo javnost obvešča:

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih društva;
- s tem, da so zapisniki sestankov vseh organov društva dostopni in na vpogled vsem članom.

Širšo javnost obvešča:

- z izdajo strokovnega glasila;
- s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak interes;
- prek drugih sredstev javnega obveščanja.

7. člen

Članstvo

Člani društva so redni in častni.

8. člen

Redni člani

Redni član lahko postane vsakdo,

- ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in je po stroki grecist, latinist, arheolog ali zgodovinar starega veka;
- ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kake druge smeri, pa poučuje latinščino v šoli ali se v kaki drugi kulturni ali znanstveni ustanovi neposredno ukvarja z antiko in z antično dediščino oziroma z latinskim ali grškim jezikom;
- ki nima navedene izobrazbe, pa objavlja znanstvene ali strokovne prispevke s področja antičnih in humanističnih študij ali prevode iz antičnih literatur;
- študent, ki študira latinski ali grški jezik s književnostjo.

Redni član Društva lahko postane tudi tuj državljan.

Redne člane sprejema v članstvo Društva upravni odbor na podlagi pristopne izjave.

9. člen

Častni člani

Častni član lahko postane tisti, ki ima posebne zasluge za napredek antičnih in humanističnih študij v Sloveniji in ga izvoli občni zbor Društva na predlog upravnega odbora ali članov.

10. člen

Pravice člana

Pravice člana Društva so:

- da voli in je voljen v organe Društva,
- da sodeluje pri delu organov Društva,
- da predlaga upravnemu odboru sprejem novega člana,
- da daje organom Društva pobude in predloge,
- da zahteva od upravnega odbora podatke o delu in finančnem poslovanju Društva,
- da izstopi iz Društva.

11. člen

Dolžnosti člana

Član Društva je dolžan:

- da uresničuje naloge Društva,
- da izpolnjuje sklepe občnega zbora in upravnega odbora,
- da plačuje članarino,
- da skrbi za ugled Društva.

Višino članarine določi upravni odbor.

12. člen

Prenehanje članstva

Članstvo v Društvu preneha:

- s smrtjo,
- z izstopom,
- z izključitvijo zaradi neizpolnjevanja članskih obveznosti.

13. člen

Upravni odbor lahko predlaga začasno ali trajno izključitev člana, če njegovo delovanje škodi delu in ugledu Društva in če več kot eno leto ne plača članarine.

Sklep o izključitvi sprejme občni zbor na predlog upravnega odbora po tem, ko predlog obravnava tudi častno razsodišče.

14. člen

Društveni organi so:

- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče.

15. člen

Občni zbor je najvišji organ.

Občni zbor je lahko redni ali izredni.

Redni občni zbor se skliče vsako drugo leto, izredni občni zbor pa se lahko skliče po sklepu upravnega odbora ali na pismeno zahtevo tretjine članov Društva.

16. člen

Občni zbor:

- sprejema statut Društva ter njegove spremembe oziroma dopolnitve;
- sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun Društva;
- voli upravni odbor in predsednika upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče;
- sklepa o sprejemanju častnih članov;
- dokončno odloča o izključitvi člana Društva.

17. člen

Upravni odbor mora najpozneje 14 dni pred občnim zborom seznaniti člane z datumom in dnevnim redom občnega zbora.

Pred začetkom občnega zbora ima vsak član pravico predlagati spremembe dnevnega reda.

Izredni občni zbor mora upravni odbor sklicati najpozneje 10 dni po tem, ko sprejme pismeno zahtevo tretjine članov.

18. člen

Občni zbor je sklepčen, če je na njem navzoča vsaj polovica rednih članov.

Če se ob predvidenem času ne zbere zadostno število članov, lahko občni zbor po eni uri začne z delom, če je navzočih vsaj deset članov.

Sklepi na občnem zboru se sprejemajo z navadno večino glasov navzočih članov.

Društveni organi se izvolijo na osnovi predlogov, ki jih dajo člani na samem občnem zboru.

Volitve društvenih organov so neposredne in tajne. Potek volitev izvaja in nadzira volilna komisija, ki jo določijo člani Društva na občnem zboru.

19. člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora, če je ta odsoten, pa podpredsednik. Nato se izbere delovno predsedstvo, ki predlaga dnevni red in vodi občni zbor.

20. člen

Upravni odbor ima 5 - 7 članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Član upravnega odbora je lahko ponovno izvoljen.

Člani upravnega odbora izberejo izmed sebe podpredsednika, tajnika in blagajnika.

21. člen

Upravni odbor vodi predsednik upravnega odbora, ki ga izvoli občni zbor Društva za mandatno dobo štirih let. Predsednik je na to funkcijo po preteku mandata lahko ponovno izvoljen.

Predsednik upravnega odbora Društvo predstavlja in zastopa v pravnem prometu, za svoje delo pa je odgovoren občnemu zboru.

22. člen

Upravni odbor:

- vodi delo Društva skladno s programom dela, ki ga sprejme občni zbor;
- vodi finančno in materialno poslovanje Društva;
- po potrebi ustanavlja sekcije in sprejme pravilnik o njihovem delu;
- imenuje in razrešuje člane redakcijskega odbora društvenih publikacij;
- opravlja druge naloge s področja vodenja Društva.

23. člen

Upravni odbor deluje na sejah, ki se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj trikrat na leto.
Sejo upravnega odbora skliče in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Člani upravnega odbora morajo biti obveščeni o sklicu seje najmanj 7 dni pred njenim začetkom.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica članov upravnega odbora.
Sklepe upravnega odbora podpisujeta predsednik in tajnik Društva.
Blagajniške zadeve poleg njiju podpisuje tudi blagajnik.

24. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki izberejo izmed sebe predsednika.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela Društva in predlaga občnemu zboru njegovo razrešnico.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, odločitve pa sprejemajo z večino glasov.
Mandatna doba nadzornega odbora traja štiri leta.

25. člen

Častno razsodišče ima tri člane, ki izberejo izmed sebe predsednika.
Častno razsodišče rešuje medčlanske odnose na zahtevo prizadetih članov ali na zahtevo upravnega odbora ali nadzornega odbora.
Častno razsodišče razglaša svoje odločitve pismeno.
Mandatna doba članov častnega razsodišča traja štiri leta.
Zoper odločbo častnega razsodišča je možna pritožba na občni zbor Društva.
Častno razsodišče vodi postopke in sprejema odločitve ter določa ukrepe v skladu s posebnim pravilnikom.

26. člen

Delo v Društvu je častno.

27. člen

Gmotna sredstva Društva sestavljajo:

- članarina,
- dohodki od publikacij, dohodki od prireditev,
- subvencije državnih in lokalnih organov,
- darila in volila zasebnikov,
- donacije in subvencije,
- drugi dohodki.

28. člen

Upravni odbor izdela vsako leto osnutek finančnega načrta in osnutek zaključnega računa, ki ju predloži v sprejem občnemu zboru. Finančno poslovanje Društva poteka v skladu s posebnim aktom o finančnem poslovanju Društva in v skladu z zakonodajo RS o finančnem poslovanju. Člani Društva imajo pravico vpogleda v finančno poslovanje Društva.

29. člen

Prenehanje Društva

Društvo preneha:

- s sklepom občnega zbora, če ni več pogojev in možnosti za opravljanje društvenih nalog,
- po zakonu.

V primeru prenehanja Društva preide društveno premoženje v last po dejavnosti sorodnega društva.

30. člen

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme občni zbor Društva in ga registrira pristojni organ za notranje zadeve.