Deseti Grošljev simpozij

Potovanja

V mar­cu bo pote­kal jubi­lej­ni dese­ti Gro­šljev sim­po­zij z naslo­vom »Vela dabant ven­tis: Poto­va­nja in pre­voz v anti­ki in latin­skem sre­dnjem veku«. Inter­di­sci­pli­nar­no znan­stve­no sre­ča­nje, ki ga orga­ni­zi­ra­ta Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je in Inšti­tut za arhe­o­lo­gi­jo ZRC SAZU, bo pote­ka­lo od tor­ka, 5. mar­ca, do četrt­ka, 7. mar­ca 2019, v Atri­ju ZRC SAZU na Novem trgu 2, Lju­blja­na. Vstop je prost. Vablje­ni!

Program

PRVI DAN – torek, 5. marec

Poto­va­nje v anti­ki: mit

16.00 · Glas­be­ni uvod v sim­po­zij: Urška Kaste­lic (sopran), Blaž Gan­tar (tenor), Ale­ksan­dra Nau­mo­vski Potisk (kla­vir)
16.20 · Polon­ca Zupan­čič: Antič­ni turi­zem – po Pavza­ni­je­vih sto­pi­njah
16.45 · Mile­na Mile­va Bla­žić: Poto­va­nja in pre­vo­zi v antič­nih mitih ali pra­vlji­cah
17.10 · Raz­pra­va
17.35 · Odmor s kavo in pri­griz­kom
18.00 · Lara Unuk: Himna Ina­ni in himna Deme­tri – poto­va­nje, spust v pod­ze­mlje in vlo­ga žalo­va­nja pri vrni­tvi
18.25 · Igor Škam­per­le: Poto­va­nje Argo­nav­tov in skriv­no­stni pre­hod iz Podo­nav­ja na Jadran – kam so zavi­li, v Vipa­vsko doli­no ali v Kvar­ner?
18.50 · Raz­pra­va
Zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

DRUGI DAN – sre­da, 6. marec

Poto­va­nje v pogan­ski in krščan­ski anti­ki: stvar­nost

16.00 · Vere­na Per­ko: Pro­me­tne pove­za­ve in trgo­vska mre­ža sta­re­ga Rima in nji­ho­ve uso­dne posle­di­ce
16.25 · Borut Toškan: Vpre­žna živi­na in glo­da­vski sle­pi potni­ki – pre­voz in živa­li v antič­nem jugo­vzho­dno­alp­skem pro­sto­ru
16.50 · Ber­nar­da Župa­nek in Alen­ka Miškec: Od pre­vo­za do poli­ti­ke – gema z lad­jo s Slo­ven­ske ceste
17.15 · Raz­pra­va
17.40 · Odmor s kavo in pri­griz­kom
18.05 · Alen­ka Cedil­nik: Kako udob­no so v anti­ki poto­va­li ško­fje?
18.30 · Jan Domi­nik Boga­taj: Figu­ra­tiv­na ekse­ge­za topo­sov poti v For­tu­na­ci­ja­no­vih Com­men­ta­rii in evan­ge­lia
18.55 · Raz­pra­va
Zaklju­ček dru­ge­ga dne­va sim­po­zi­ja

TRETJI DAN – četr­tek, 7. marec

Poto­va­nje od sre­dnje­ga veka do baro­ka

16.00 · Janez Ore­šnik: Poto­va­nja Islan­dča­nov po Atlan­ti­ku v sre­dnjem veku
16.25 · Matej Hri­ber­šek: Guil­la­u­me de Rubro­uck in nje­gov Iti­ne­ra­rij (Iti­ne­ra­ri­um) z opi­som poto­va­nja v Mon­go­li­jo
16.50 · Boja­na Tomc: Orfe­je­va pot v pod­ze­mlje od anti­ke do špan­ske­ga baro­ka
17.15 · Raz­pra­va
17.40 · Upri­zo­ri­tev prve ohra­nje­ne latin­ske huma­ni­stič­ne kome­di­je Pau­lus kopr­ske­ga huma­ni­sta Petra Pavla Ver­ge­ri­ja sta­rej­še­ga, v slo­ven­skem pre­vo­du in bral­ni izved­bi štu­den­tov Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo na Filo­zof­ski fakul­te­ti Uni­ver­ze v Lju­blja­ni
18.45 · Pogo­sti­tev in zaklju­ček sim­po­zi­ja