Grošljev simpozij 2020: Meseci in letni časi od antike do renesanse

Letni časi

KDAJ: 3. – 5. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2020

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Lju­blja­na

Prvi dan (torek, 3. marec)

Čas in kole­dar v sta­rem veku: mit in teo­ri­ja

16.00 · Odpr­tje sim­po­zi­ja

16.05 · Mile­na Mile­va Bla­žić: Antič­no poj­mo­va­nje časa v mla­din­ski knji­žev­no­sti

16.30 · Luka Repan­šek: Letni časi v sta­ro- in sre­dnje­ved­skem obdo­bju: filo­lo­ška štu­di­ja

16.55 · raz­pra­va

17.20 · odmor s kavo in pri­griz­kom

17.50 · Gre­gor Pobe­žin: Med narav­nim in histo­rič­nim časom: Cen­zo­rin in nje­go­vi kole­dar­ji

18.15 · Matej Petrič: Makro­bi­jev ekskurz o rim­skem kole­dar­ju (Sat. 1.12 – 16)

18.40 · raz­pra­va

Zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

Drugi dan (sreda, 4. marec)

Letni časi: stvar­nost in ume­tnost

16.00 · Mate­vž Gra­di­šnik: Sezo­na voja­ških poho­dov v sre­dnjem veku

16.25 · Kata­ri­na Šmid: Upo­do­bi­tve letnih časov na nagrob­nih spo­me­ni­kih Nori­ka in Zgor­nje Pano­ni­je. Likov­na kon­ta­mi­na­ci­ja z dio­ni­zič­nim sve­tom?

16.50 · Miran Špe­lič: Ver aeter­num pri Pru­den­ci­ju: krščan­ska inter­pre­ta­ci­ja antič­ne teme

17.15 · raz­pra­va

17.40 · kava in pri­gri­zek

Zaklju­ček dru­ge­ga dne­va sim­po­zi­ja

Tretji dan (četrtek, 5. marec)

Ale­go­ri­je leta v latin­ski dra­mi nove­ga veka

16.00 · Moni­ka Deže­lak Tro­jar: Mesto letnih časov in mese­cev v ohra­nje­nih dram­skih bese­di­lih lju­bljan­skih jezu­i­tov

16.25 · Nada Gro­šelj: Sha­ke­spe­a­rov sodob­nik Mat­thew Gwin­ne in njeg0v Ver­tu­mnus

16.50 · raz­pra­va

17.15 · zaključ­na pred­sta­va: Ari­sto­fa­no­ve Žabe v pre­vo­du Andre­je Inkret in pri­red­bi Jere Ivanc,

bral­na izved­ba štu­den­tov Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo na Filo­zof­ski fakul­te­ti Uni­ver­ze v Lju­blja­ni

18.20 · pogo­sti­tev in zaklju­ček sim­po­zi­ja

Pov­zet­ki refe­ra­tov 2020 – izroč­ki

Pro­gram Gro­šlje­ve­ga sim­po­zi­ja 2020