Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2020/21

tekmovanje

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­go­va pred­se­dni­ca Nada Mari­ja Gro­šelj, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2020/2021.

1. Vsebinski program tekmovanja

Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, je uskla­jen z učnim načr­tom za latin­šči­no v kla­sič­ni gim­na­zi­ji in gim­na­zi­ji v obse­gu 420 ur.
Vse­bi­ne (pred­ho­dne­ga) šol­ske­ga tek­mo­va­nja: učbe­nik Usus I, iz učbe­ni­ka Usus II pa nasle­dnja poglav­ja:
• par­ti­cip pre­zen­ta akti­va
• futur I
• ozi­ral­ni stav­ki
• pasiv pre­zen­to­ve osno­ve in pasiv­ni infi­ni­tiv pre­zen­ta
• pri­slov
• depo­nen­tni­ki
• gla­go­li volo, nolo, malo, fio in sesta­vljen­ke gla­go­la esse
• aku­za­tiv z infi­ni­ti­vom (le infi­ni­tiv pre­zen­ta akti­va in per­fek­ta akti­va).

Vse­bi­ne držav­ne­ga tek­mo­va­nja: učbe­nik Usus I, iz učbe­ni­ka Usus II pa poleg pogla­vij, ki so bila zaob­se­že­na že v šol­skem tek­mo­va­nju, še nasle­dnja poglav­ja:

• pasiv per­fek­ta; infi­ni­tiv per­fek­ta pasi­va
• par­ti­cip per­fek­ta pasi­va
• depo­nen­tni­ki in pol­de­po­nen­tni­ki
• par­ti­ci­pi­um coni­unc­tum (par­ti­cip pre­zen­ta in per­fek­ta)
• aku­za­tiv z infi­ni­ti­vom (še infi­ni­tiv per­fek­ta pasi­va).

Tek­mo­va­nje je name­nje­no dija­kom 3. letni­ka in obse­ga slov­nič­ne vse­bi­ne v obse­gu pred­me­tne­ga izpi­tne­ga kata­lo­ga za latin­ski jezik (kot so zasno­va­ne v okvi­ru učbe­ni­kov Usus I in Usus II). Tek­mo­va­nje bo pote­ka­lo do 120 minut. Tek­mo­val­ci na tek­mo­va­nju lah­ko upo­ra­blja­jo latin­sko-slo­ven­ski in slo­ven­sko-latin­ski slo­var. Slo­var pri­ne­se­jo na tek­mo­va­nje s sabo.

2. Datum in kraj tekmovanja

Držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2020/2021 bo pote­ka­lo 19. mar­ca 2021, s pri­čet­kom ob 12. uri, pred­vi­do­ma na Ško­fij­ski kla­sič­ni gim­na­zi­ji, Štu­la 23, 1210 Lju­blja­na – Šent­vid.

3. Udeleženci tekmovanja

Tek­mo­va­nja iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli se lah­ko ude­le­ži­jo dija­ki 3. letni­ka, ki so se na tek­mo­va­nje uvr­sti­li na pod­la­gi rezul­ta­ta na šol­skem tek­mo­va­nju. To bo v sre­do, 10. febru­ar­ja 2021, šesto šol­sko uro (ob 12.00). Podrob­no­sti o šol­skem tek­mo­va­nju bodo uči­te­lji pre­je­li po e-pošti.

4. Prijava na tekmovanje

Tek­mo­val­ce na tek­mo­va­nje pri­ja­vi­jo sre­dnje šole, ki jih dija­ki obi­sku­je­jo, in sicer naj­ka­sne­je do 20. febru­ar­ja 2021 na naslov izva­jal­ca tek­mo­va­nja. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje vklju­ču­je:

• naziv in naslov šole, ki tek­mo­val­ca poši­lja,
• pri­i­mek in ime tek­mo­val­ca,
• pri­i­mek in ime nje­go­ve­ga men­tor­ja.

5. Objava rezultatov tekmovanja

Rezul­ta­ti bodo obja­vlje­ni, ko bo stro­kov­na komi­si­ja oce­ni­la vse nalo­ge, nagra­de in pri­zna­nja pa bodo pode­lje­na na skle­pni pri­re­di­tvi, kate­re datum bo po dogo­vo­ru z uči­te­lji in nagra­je­ni­mi dija­ki obja­vljen nakna­dno. O rezul­ta­tih tek­mo­va­nja bodo šole, ki so posla­le tek­mo­val­ce, obve­šče­ne tudi s poseb­nim dopi­som orga­ni­za­tor­ja.

6. Kontaktna oseba

Vse doda­tne infor­ma­ci­je v zve­zi s tek­mo­va­njem dobi­te pri Andre­ji Inkret (e-pošta: andreja.​inkret@​gmail.​com).

Lju­blja­na, 14. 8. 2020

Pred­se­dni­ca dru­štva:

dr. Nada Mari­ja Gro­šelj