Prejemniki priznanj na tekmovanju iz latinščine (2019/2020)

Obja­vlja­mo seznam s pre­je­mni­ki pri­znanj na držav­nem tek­mo­va­nju iz latin­šči­ne (2019/2020), ki smo ga letos zara­di epi­de­mi­o­lo­ške situ­a­ci­je izje­mo­ma izve­dli z zami­kom, dne 23. 9. 2020. Vsem nagra­je­nim dija­kom in nji­ho­vim men­tor­jem toplo česti­ta­mo!

Po Pra­vil­ni­ku o držav­nem tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli (32. člen) ima­jo ude­le­žen­ci možnost pri­tož­be v roku 10 dni od obja­ve rezul­ta­tov tek­mo­vanj. Ta rok prič­ne teči z dnem raz­gla­si­tve neu­ra­dnih rezul­ta­tov (2. 11. 2020).

Nada Mari­ja Gro­šelj,

pred­se­dni­ca DAHŠ

Andre­ja Inkret,

koor­di­na­tor­ka tek­mo­va­nja

Rezul­ta­ti-tek­mo­va­nje19_20-DAHŠ