Spremenjen datum državnega tekmovanja 2020

Obve­šča­mo vas, da je držav­na sto­pnja tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne spri­čo epi­de­mi­o­lo­ških raz­mer pre­sta­vlje­na na sep­tem­ber. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja osta­ja tak, kot je dolo­čen v Raz­pi­su držav­ne­ga tek­mo­va­nja v zna­nju latin­šči­ne za šol­sko leto 2020/21.

V Lju­blja­ni, 15. 5. 2020

Pred­se­dni­ca dru­štva: dr. Nada Mari­ja Gro­šelj

Odlok o pre­sta­vi­tvi tek­mo­va­nja

(pdf)