Spremenjen datum šolske in državne stopnje tekmovanja iz latinščine 2021

Obve­šča­mo vas, da smo spri­čo neu­go­dnih epi­de­mi­o­lo­ških raz­mer datu­ma šol­ske in držav­ne sto­pnje tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne pre­sta­vi­li in sicer: šol­ska sto­pnja bo pote­ka­la 13. maja 2021, držav­na sto­pnja pa se zno­va pre­sta­vi na sep­tem­ber v pri­ho­dnjem šol­skem letu. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja osta­ja tak, kot je dolo­čen v Raz­pi­su držav­ne­ga tek­mo­va­nja v zna­nju latin­šči­ne.

Lju­blja­na, 5. 3. 2021

Pred­se­dni­ca dru­štva: dr. Nada Mari­ja Gro­šelj

Odlok o pre­sta­vi­tvi tek­mo­va­nja 2021

(pdf)