Datum državne stopnje tekmovanja iz latinščine za šolsko leto 2020/2021

Obve­šča­mo vas, da bo držav­na sto­pnja tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne, ki smo jo spri­čo neu­go­dnih epi­de­mi­o­lo­ških raz­mer pre­sta­vi­li, pote­ka­la 21. sep­tem­bra 2021. Men­tor­ji, ki so svo­je dija­ke pri­ja­vi­li na tek­mo­va­nje, bodo o podrob­no­stih obve­šče­ni po ele­k­tron­ski pošti.

Lju­blja­na, 25. 8. 2021

Pred­se­dni­ca dru­štva: dr. Nada Mari­ja Gro­šelj

Odlok o tek­mo­va­nju, avgust 2021

(pdf)