Rezultati državnega tekmovanja iz latinščine za šolsko leto 2021/22

Priznanja
Zlata priznanja

Ajda Roj­nik (Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Alja Gom­bač (Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Alja Arko (Prva gim­na­zi­ja Mari­bor, men­tor Robert Čepon)

Srebrna priznanja

Ema Kobav (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Olga Osred­kar)
Mar­tin Mla­kar (Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Jer­ne­ja Pod­go­re­lec (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Olga Osred­kar)
Yaro­slav Len­di­el (I. gim­na­zi­ja v Celju, men­to­ri­ca Iva­na Šiko­ni­ja)
Ajda Sim­čič (Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Maru­ša Kres (Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Lari­sa Dem­šar (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Neža Kar­lin)

Bronasta priznanja

Maja Tkavc, Ana Kir­šić, Nina Bru­gger, Pija Pust, Kaja Dono­ša
(Gim­na­zi­ja Polja­ne, men­to­ri­ca Nata­ša Homar)
Kata­ri­na Iva­nu­šič
(Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Vipa­va, men­to­ri­ca Polon­ca Zupan­čič)
Zala Košto­maj, Tara Rus, Art Špe­gel
(I. gim­na­zi­ja v Celju, men­to­ri­ca Iva­na Šiko­ni­ja)
Kata­ri­na Golc, Luka Pod­vr­šnik, Neža Malek
(Prva gim­na­zi­ja Mari­bor, men­tor Robert Čepon)
Ema Vuru­šič, Jošt Lom­bar­do, Tina Bučar, Luka Švi­gelj, Man­ca Kavč­nik, Doro­te­ja Košir
(Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Olga Osred­kar)
Lari­sa Moč­nik, Jakob Subo­ti­ča­nec, Lara Celar
(Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Maja Gril Juvan)
Kla­ra Klo­bu­čar, Zala Vin­tar, Urška Kon­čar
(Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, men­to­ri­ca Mari­ja Neža Kar­lin)

Ex ani­mo con­gra­tu­la­mur!

Nada Gro­šelj, pred­se­dni­ca DAHŠ
Andre­ja Inkret, koor­di­na­to­ri­ca tek­mo­va­nja

V Lju­blja­ni, 5. maja 2022