Zdaj zavezale smo grde jezike: Vraževerje in čarovništvo v antiki (13. Grošljev simpozij, od 6. do 8. junija 2022)

Simpozij

Vlju­dno vas vabi­mo na 13. Gro­šljev sim­po­zij z naslo­vom »Zdaj zave­za­le smo grde jezi­ke: Vra­že­ver­je in čarov­ni­štvo v anti­ki«, ki ga orga­ni­zi­ra­ta Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je ter Inšti­tut za arhe­o­lo­gi­jo ZRC SAZU.

Inter­di­sci­pli­nar­no znan­stve­no sre­ča­nje bo pote­ka­lo od pone­delj­ka, 6. juni­ja, do sre­de, 8. juni­ja 2022, v Atri­ju ZRC SAZU, Novi trg 2, Lju­blja­na. Refe­ra­ti se bodo sne­ma­li in bodo z nekaj­dnev­nim zami­kom na ogled tudi na ZRC-ovem kana­lu You­Tu­be. Pove­za­ve bodo obja­vlje­ne na sple­tnih stra­neh ZRC SAZU in DAHŠ. Vstop je prost. Pri­srč­no vablje­ni!

Orga­ni­za­cij­ski odbor Gro­šlje­ve­ga sim­po­zi­ja 2022

Nada Gro­šelj, pred­se­dni­ca DAHŠ
Anja Rago­lič, IZA, ZRC SAZU
David Movrin, pod­pred­se­dnik DAHŠ

Program

Prvi dan (pone­de­ljek, 6. junij): Arhe­o­lo­ške najd­be iz anti­ke in sre­dnje­ga veka

16.00 · Odpr­tje sim­po­zi­ja
16.05 · Juli­ja­na Visoč­nik: Epi­graf­ski doka­zi za pri­so­tnost har­u­spi­kov v vzho­dno­alp­skem pro­sto­ru
16.30 · Ber­nar­da Župa­nek, Alen­ka Miškec, Špe­la Karo, Goj­ko Tica: Pokop v Emo­ni: zašči­te­ni živi, nevar­ni mrtvi
16.55 · raz­pra­va
17.20 · odmor
17.50 · Andrej Pre­lo­žnik: Medi­cus invi­di­ae: Peto­vi­on­ska fasci­na in nji­ho­va raba
18.15 · Jer­nej Rih­ter: Klju­či z (zgodnje)srednjeveškega gro­bi­šča Kranj Župna cer­kev: Sim­bol­na upo­ra­ba teh­nič­nih pred­me­tov na gro­bi­ščih
18.40 · raz­pra­va

Zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

Dru­gi dan (torek, 7. junij): Čarov­ni­štvo sko­zi priz­mo krščan­stva in isla­ma

16.00 · Gašper Kvar­tič: Quid sit magus? Defi­ni­ci­ja čarov­ni­ka kot jedro Apu­le­je­ve Apo­lo­gi­je
16.25 · Benja­min Bevc: Čarov­ni­štvo (μαγεία) in copra­nje (γοητεία) med Kel­zom in Ori­ge­nom
16.50 · raz­pra­va
17.15 · odmor
17.45 · Miran Špe­lič: Pogled prvih kri­stja­nov na pozno­an­tič­ne magič­ne pra­kse
18.10 · Matej Petrič: Drža­va in čarov­ni­štvo v času vla­da­vi­ne Valen­ti­ni­ja­na in Valen­sa
18.35 · Aljaž Krajnc: Koran in očit­ki o čarov­ni­štvu
19.0o · raz­pra­va

Zaklju­ček dru­ge­ga dne­va sim­po­zi­ja

Tre­tji dan (sre­da, 8. junij): Čarov­ni­štvo in vra­že­ver­je v knji­žev­no­sti od anti­ke do nove­ga veka

16.00 · Matej Hri­ber­šek: Sibi­lin­ske knji­ge in sibi­lin­ske pre­rok­be
16.25 · Lara Unuk: Psi zavi­ja­jo v mestu: Podo­ba grških hto­nič­nih božan­stev v Grških magič­nih papi­ru­sih
16.50 · raz­pra­va
17.15 · odmor
17.45 · Jer­nej Kuster­le: Posle­di­ce este­ti­ke grde­ga pri trans­for­ma­ci­ji muze kot antič­ne­ga božan­ske­ga nav­di­ha v slo­ven­ski poe­zi­ji moder­ne – čašče­nje demo­nič­ne­ga in (duhov­ni) pro­pad lir­ske­ga subjek­ta
18.10 · Mile­na Mile­va Bla­žić: Pri­mer­jal­na ana­li­za antič­nih mitov s pra­vljič­ni­mi tipi in moti­vi – štu­dij pri­me­ra: Čarov­nik in nje­gov uče­nec (ATU 325)
18.35 · raz­pra­va
19.00 · skle­pni kul­tur­ni dogo­dek: pred­sta­vi­tev raz­sta­ve o Joan­ni­su Kapo­di­s­tri­a­su, ki so jo leta 2021 pri­pra­vi­li štu­den­tje kla­sič­ne filo­lo­gi­je z red. prof. dr. Jer­ne­jo Kav­čič

Zaklju­ček sim­po­zi­ja

Pov­zet­ki refe­ra­tov 2022

Sim­po­zij­ska ponud­ba knjig Slo­ven­ske mati­ce 2022

GROŠLJEV SIMPOZIJ 2022 – cenik Bele­tri­na