Aristofanov trojček pri ISH

 

Prav­kar je izšel pri ISH še tre­tji zve­zek Ari­sto­fa­no­vih kome­dij v pre­vo­du in izčr­pni teo­re­tič­ni obrav­na­vi Maje Sun­čič – Dema­go­ška kome­di­ja, ki vse­bu­je igri Vite­zi in Pti­či. Kot piše na pla­tni­ci, Ari­sto­fa­no­va dema­go­ška kome­di­ja ›pre­i­gra­va raz­lič­ne možno­sti odno­sa med poli­ti­kom in ljud­stvom, ki v komič­nem kon­te­kstu mno­go­krat meji­jo na por­no­gra­fi­jo in pro­sti­tu­ci­jo‹. Spo­mni­mo, da prvi zve­zek v trojč­ku, naslo­vljen Eko­nom­ska kome­di­ja, obse­ga Par­la­men­tar­ke in Boga­stvo; ti igri ›nago­var­ja­ta tudi drža­vlja­na v sodob­nih demo­kra­ci­jah in mu spo­ro­ča­ta, da je eko­nom­ska ena­kost možna le v fan­ta­stič­nem sve­tu kome­di­je‹. Dru­gi zve­zek, Mirov­ni­ška kome­di­ja, pa pri­na­ša Mir in Liz­i­stra­to, ›več­no sve­ži in vedno novi spod­bu­di za mirov­ni­štvo‹. Skrat­ka, Ari­sto­fan še naprej osta­ja aktu­a­len, kot je že vso svo­jo zgo­do­vi­no.