7. Grošljev simpozij

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je
v sode­lo­va­nju z Inšti­tu­tom za arhe­o­lo­gi­jo ZRC SAZU

orga­ni­zi­ra

Al’ prav se reče Cezar ali Kaj­sar: slo­ve­nje­nje latin­skih in sta­ro­gr­ških imen
7. Gro­šljev sim­po­zij

KDAJ: 1. – 3. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2016
KJE: Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na

Prvi dan (torek, 1. marec): Pogle­di kla­sič­nih filo­lo­gov

16:30 • spre­jem ude­le­žen­cev

16:45 • uvo­dno pre­da­va­nje: akad. Kaje­tan Gan­tar: Nekaj odpr­tih vpra­šanj o pou­dar­ja­nju antič­nih lastnih imen
17:25 • Mar­ko Marin­čič: Par­ménid ali Par­me­níd: prav­da, ki sploh ni črkar­ska
17:50 • raz­pra­va (mode­ra­tor: Bra­ne Sene­gač­nik)

18:15 • odmor s kavo in pri­griz­kom

18:30 • Gre­gor Pobe­žin: Al‹ prav se piše Špar­ta ali Spar­ta? Nered med antič­ni­mi ime­ni v zgo­do­vi­no­pi­snih pre­vo­dih
18:55 • raz­pra­va (mode­ra­tor: Bra­ne Sene­gač­nik)
19:20 • zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

Dru­gi dan (sre­da, 2. marec): Slo­ve­ni­stič­ni pogle­di in pri­mer­ja­va z dru­gi­mi evrop­ski­mi jezi­ki

16:30 • Hele­na Dobro­voljc: Jezi­ko­slov­na nače­la med izro­či­lom, pre­sti­žem in upo­rab­ni­kom
16:55 • Vida Pust Škr­gu­lja: Dosle­dnost ali kom­pro­mis? Dile­me iz pra­kse pri slo­ve­nje­nju latin­skih in grških imen
17:20 • raz­pra­va (mode­ra­tor: Nada Gro­šelj)

17:45 • odmor s kavo in pri­griz­kom

18:10 • Mar­ta Kocjan Bar­le: Skla­nja­nje sta­ro­gr­ških in latin­skih lastnih imen moške­ga spo­la po prvi skla­nja­tvi
18:35 • Peter Weiss: Slov­nič­ni spol (in šte­vi­lo) pri izpo­so­jen­kah v slo­ven­šči­ni
19:00 • raz­pra­va (mode­ra­tor: Nada Gro­šelj)
19:30 • zaklju­ček dru­ge­ga dne­va sim­po­zi­ja

Tre­tji dan (četr­tek, 3. marec): Izzi­vi posa­me­znih strok

16:30 • Matej Hri­ber­šek: Zgo­de in nezgo­de pri pre­va­ja­nju grških in latin­skih geo­graf­skih imen
16:55 • Alen­ka Cedil­nik: Pasti upo­ra­be antič­nih imen in izra­zov v bese­di­lih s podro­čja zgo­do­vi­ne
17:20 • raz­pra­va (mode­ra­tor: David Movrin)

17:45 • odmor s kavo in pri­griz­kom

18:10 • Miran Špe­lič: Biblič­na in patri­stič­na ime­na v slo­ven­skih pre­vo­dih
18:35 • raz­pra­va (mode­ra­tor: David Movrin)
19:10 • zaklju­ček sim­po­zi­ja