Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2015/16

Kolosej

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin,

raz­pi­su­je

držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2015/2016

1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja

Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, je uskla­jen z učnim načr­tom za latin­šči­no v kla­sič­ni gim­na­zi­ji in gim­na­zi­ji v obse­gu 420 ur.
Tek­mo­va­nje name­nje­no dija­kom 3. in 4. letni­ka in obse­ga slov­nič­ne vse­bi­ne v obse­gu pred­me­tne­ga izpi­tne­ga kata­lo­ga za latin­ski jezik (kot so zasno­va­ne v okvi­ru učbe­ni­kov Usus I in Usus II). 
Tek­mo­va­nje sesta­vlja­ta dva dela. Prvi del obse­ga slov­nič­ni test, dru­gi del vse­bu­je pre­vod latin­ske­ga bese­di­la v slo­ven­šči­no in doda­tno latin­sko bese­di­lo, ki mu sle­di­jo vpra­ša­nja iz kul­tu­re in civi­li­za­ci­je antič­ne­ga Rima.
Tek­mo­va­nje pote­ka 120 minut brez odmo­ra, tek­mo­val­ci oba dela nalog (slov­nič­ni in civi­li­za­cij­ski) rešu­je­jo sku­paj.
Tek­mo­val­ci na tek­mo­va­nju lah­ko upo­ra­blja­jo latin­sko-slo­ven­ski in slo­ven­sko-latin­ski slo­var. Slo­var pri­ne­se­jo na tek­mo­va­nje s sabo.

2. Datum in kraj tek­mo­va­nja

Držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2015/2016 bo pote­ka­lo v sobo­to, 9. apri­la 2016, s pri­čet­kom ob 10.00 na Ško­fij­ski gim­na­zi­ji Vipa­va, Sei­d­lo­va 9, Novo mesto.

3. Ude­le­žen­ci tek­mo­va­nja

Tek­mo­va­nja iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli se lah­ko ude­le­ži­jo dija­ki 3. in 4. letni­ka kla­sič­ne gim­na­zi­je in tisti dija­ki gim­na­zi­je ali dru­ge sre­dnje šole, ki so dose­gli pri­mer­lji­vo raven zna­nja z izo­bra­že­va­njem v jav­nem ali zaseb­nem zavo­du oz. s samo­i­zo­bra­že­va­njem in so se na tek­mo­va­nje uvr­sti­li na pod­la­gi rezul­ta­ta na šol­skem tek­mo­va­nju.

4. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje

Tek­mo­val­ce na tek­mo­va­nje pri­ja­vi­jo sre­dnje šole, ki jih dija­ki obi­sku­je­jo. Tek­mo­val­ci, ki so si ustre­zno zna­nje pri­do­bi­li s samo­i­zo­bra­že­va­njem, se na tek­mo­va­nje pri­ja­vi­jo sami.
Pri­ja­va na tek­mo­va­nje vklju­ču­je:

  • naziv in naslov šole, ki tek­mo­val­ca poši­lja, oz. doma­či naslov, če se tek­mo­va­lec pri­ja­vlja sam,
  • pri­i­mek in ime tek­mo­val­ca,
  • pri­i­mek in ime nje­go­ve­ga men­tor­ja.

5. Obja­va rezul­ta­tov tek­mo­va­nja

Rezul­ta­ti bodo obja­vlje­ni, ko bo stro­kov­na komi­si­ja oce­ni­la vse nalo­ge, nagra­de in pri­zna­nja pa bodo pode­lje­na na skle­pni pri­re­di­tvi, kate­re datum bo po dogo­vo­ru z uči­te­lji in nagra­je­ni­mi dija­ki obja­vljen nakna­dno.
O rezul­ta­tih tek­mo­va­nja bodo šole, ki so posla­le tek­mo­val­ce, oz. tek­mo­val­ci, ki so se pri­ja­vi­li sami, nakna­dno obve­šče­ne tudi s poseb­nim dopi­som orga­ni­za­tor­ja, prav tako bodo rezul­ta­ti obja­vlje­ni na sple­tni stra­ni orga­ni­za­tor­ja (
www​.dahs​.si).

6. Kon­tak­tna ose­ba

Vse doda­tne infor­ma­ci­je v zve­zi s tek­mo­va­njem dobi­te pri Gre­gor­ju Pobe­ži­nu, pred­se­dni­ku DAHŠ (e-pošta: gregorpobezin@​gmail.​com).

Lju­blja­na, 31. 3. 2016

pred­se­dnik dru­štva:
dr. Gre­gor Pobe­žin