Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2016/17

Tekmovanje

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin,

raz­pi­su­je

držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2016/2017

Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, je uskla­jen z učnim načr­tom za latin­šči­no v kla­sič­ni gim­na­zi­ji in gim­na­zi­ji v obse­gu 420 ur.
Tek­mo­va­nje je name­nje­no dija­kom 3. letni­ka in obse­ga slov­nič­ne vse­bi­ne v obse­gu pred­me­tne­ga izpi­tne­ga kata­lo­ga za latin­ski jezik (kot so zasno­va­ne v okvi­ru učbe­ni­kov Usus I in Usus II). Tek­mo­va­nje pote­ka 120 minut brez odmo­ra.
Tek­mo­val­ci na tek­mo­va­nju lah­ko upo­ra­blja­jo latin­sko-slo­ven­ski in slo­ven­sko-latin­ski slo­var. Slo­var pri­ne­se­jo na tek­mo­va­nje s sabo.

  1. Datum in kraj tek­mo­va­nja

Držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2016/2017 bo pote­ka­lo v petek, 17. mar­ca 2017, s pri­čet­kom ob 13. uri na Prvi gim­na­zi­ji Mari­bor, Trg gene­ra­la Mai­stra 1, Mari­bor.

  1. Ude­le­žen­ci tek­mo­va­nja

Tek­mo­va­nja iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli se lah­ko ude­le­ži­jo dija­ki 3. letni­ka, ki so se na tek­mo­va­nje uvr­sti­li na pod­la­gi rezul­ta­ta na šol­skem tek­mo­va­nju.

  1. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje

Tek­mo­val­ce na tek­mo­va­nje pri­ja­vi­jo sre­dnje šole, ki jih dija­ki obi­sku­je­jo, in sicer naj­ka­sne­je do 3. mar­ca 2017 na naslov izva­jal­ca tek­mo­va­nja. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje vklju­ču­je:

  • naziv in naslov šole, ki tek­mo­val­ca poši­lja,
  • pri­i­mek in ime tek­mo­val­ca,
  • pri­i­mek in ime nje­go­ve­ga men­tor­ja.
  1. Obja­va rezul­ta­tov tek­mo­va­nja

Rezul­ta­ti bodo obja­vlje­ni, ko bo stro­kov­na komi­si­ja oce­ni­la vse nalo­ge, nagra­de in pri­zna­nja pa bodo pode­lje­na na skle­pni pri­re­di­tvi, kate­re datum bo po dogo­vo­ru z uči­te­lji in nagra­je­ni­mi dija­ki obja­vljen nakna­dno.
O rezul­ta­tih tek­mo­va­nja bodo šole, ki so posla­le tek­mo­val­ce, nakna­dno obve­šče­ne tudi s poseb­nim dopi­som orga­ni­za­tor­ja, prav tako bodo rezul­ta­ti obja­vlje­ni na sple­tni stra­ni orga­ni­za­tor­ja (www​.dahs​.si).

  1. Kon­tak­tna ose­ba

Vse doda­tne infor­ma­ci­je v zve­zi s tek­mo­va­njem dobi­te pri Gre­gor­ju Pobe­ži­nu, pred­se­dni­ku DAHŠ (e-pošta: gregorpobezin@​gmail.​com).

Lju­blja­na, 27. 12. 2016

pred­se­dnik dru­štva:
dr. Gre­gor Pobe­žin