9. Grošljev simpozij

Jugurta

O urbem vena­lem!

Korup­ci­ja v sta­rem in sre­dnjem veku

 9. Gro­šljev sim­po­zij

  

KDAJ: 6. – 8. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2018  

KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Lju­blja­na,

in

Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na

 hudicek

»O kuplji­vo mesto, obso­je­no na sko­raj­šnji pro­pad, če bo le našlo kup­ca!«

O urbem vena­lem et matu­re peri­tu­ram, si emp­to­rem inve­ne­rit!

Gaj Salu­stij Kri­sp, Voj­na z Jugur­to 35,10 (1. stol. pr. Kr.)

 

 PROGRAM PO DNEVIH

Prvi dan (torek, 6. marec): Korup­ci­ja v sta­rem veku od Sumer­cev do pozne rim­ske repu­bli­ke in krščan­stva

Atrij ZRC SAZU

 

16.00 · Vla­di­mir Simič: Manj­ši pri­mer korup­ci­je v izo­bra­že­va­nju ob začet­ku izo­bra­že­va­nja

16.25 · Boris Vez­jak: Moral­na korup­ci­ja: Sokra­tov kvar­ni vpliv na mla­di­no

16.50 · raz­pra­va

 

17.15 · odmor s kavo in pri­griz­kom

 

17.40 · Gre­gor Pobe­žin: Cor­rup­ti civi­ta­tis mores – korup­ci­ja kot zgo­do­vi­no­pi­sni topos

18.05 · Matej Hri­ber­šek: Poli­tič­na korup­ci­ja v pozni repu­bli­ki – nekaj pri­me­rov

18.30 · Aleš Maver: Podo­be korup­ci­je v latin­skem krščan­skem zgo­do­vi­no­pis­ju v pozni anti­ki

18.55 · raz­pra­va

19.20 · zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

 

 

 

Dru­gi dan (sre­da, 7. marec): Korup­ci­ja od rim­ske­ga cesar­stva do sre­dnje­ga veka

Atrij ZRC SAZU

 

16.00 · Maja Sun­čič: Motiv korup­ci­je pri Plu­tar­hu

16.25 · Matej Petrič: Korup­ci­ja in eli­te v pozni anti­ki: pri­mer Kvin­ta Avre­li­ja Sima­ha

16.50 · raz­pra­va

 

17.15 · odmor s kavo in pri­griz­kom

 

17.40 · Kata­ri­na Šmid: Odtu­je­va­nje ume­tni­ških del v anti­ki. Nele­gal­no deja­nje ali pra­vi­ca zma­go­val­ca?

18.05 · Igor Grdi­na: Svo­je­volj­no daro­va­nje

18.30 · raz­pra­va

18.55 · zaklju­ček dru­ge­ga dne­va sim­po­zi­ja

 

 

 

Tre­tji dan (četr­tek, 8. marec): Korup­ci­ja v pra­vlji­ci in kome­di­ji

Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU

 

16.00 · Mile­na Mile­va Bla­žič: Motiv korup­ci­je v pra­vlji­cah

16.25 · Igna­ci­ja Fri­dl Jarc: Korup­ci­ja v Ari­sto­fa­no­vi komič­ni pre­o­ble­ki

16.50 · raz­pra­va

 

Atrij ZRC SAZU

 

Raz­pra­vi sle­di upri­zo­ri­tev Ari­sto­fa­no­ve kome­di­je Pti­či v izved­bi štu­den­tov Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo na Uni­ver­zi v Zadru. Pred­sta­va bo v Atri­ju ZRC SAZU. Sim­po­zij se skle­ne s pogo­sti­tvi­jo.