Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2017/18

DAHS

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin,

raz­pi­su­je

držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2017/2018

 

1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja

Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, je uskla­jen z učnim načr­tom za latin­šči­no v kla­sič­ni gim­na­zi­ji in gim­na­zi­ji v obse­gu 420 ur.
Tek­mo­va­nje je name­nje­no dija­kom 3. letni­ka in obse­ga slov­nič­ne vse­bi­ne v obse­gu pred­me­tne­ga izpi­tne­ga kata­lo­ga za latin­ski jezik (kot so zasno­va­ne v okvi­ru učbe­ni­kov Usus I in Usus II). Tek­mo­va­nje bo pote­ka­lo do 120 minut.
Tek­mo­val­ci na tek­mo­va­nju lah­ko upo­ra­blja­jo latin­sko-slo­ven­ski in slo­ven­sko-latin­ski slo­var. Slo­var pri­ne­se­jo na tek­mo­va­nje s sabo.

2. Datum in kraj tek­mo­va­nja

Držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2017/2018 bo pote­ka­lo v petek, 16. mar­ca 2018, s pri­čet­kom ob 13. uri na I. gim­na­zi­ji v Celju, Kaju­ho­va ul. 2, Celje.

3. Ude­le­žen­ci tek­mo­va­nja

Tek­mo­va­nja iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli se lah­ko ude­le­ži­jo dija­ki 3. letni­ka, ki so se na tek­mo­va­nje uvr­sti­li na pod­la­gi rezul­ta­ta na šol­skem tek­mo­va­nju, ki bo 13. febru­ar­ja 2018 šesto šol­sko uro. Podrob­no­sti o šol­skem tek­mo­va­nju bodo uči­te­lji pre­je­li po e-pošti.

4. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje

Tek­mo­val­ce na tek­mo­va­nje pri­ja­vi­jo sre­dnje šole, ki jih dija­ki obi­sku­je­jo, in sicer naj­ka­sne­je do 2. mar­ca 2018 na naslov izva­jal­ca tek­mo­va­nja. Pri­ja­va na tek­mo­va­nje vklju­ču­je:

•    naziv in naslov šole, ki tek­mo­val­ca poši­lja,

•   pri­i­mek in ime tek­mo­val­ca,

•   pri­i­mek in ime nje­go­ve­ga men­tor­ja.

5. Obja­va rezul­ta­tov tek­mo­va­nja

Rezul­ta­ti bodo obja­vlje­ni, ko bo stro­kov­na komi­si­ja oce­ni­la vse nalo­ge, nagra­de in pri­zna­nja pa bodo pode­lje­na na skle­pni pri­re­di­tvi, kate­re datum bo po dogo­vo­ru z uči­te­lji in nagra­je­ni­mi dija­ki obja­vljen nakna­dno.
O rezul­ta­tih tek­mo­va­nja bodo šole, ki so posla­le tek­mo­val­ce, nakna­dno obve­šče­ne tudi s poseb­nim dopi­som orga­ni­za­tor­ja.

6. Kon­tak­tna ose­ba

Vse doda­tne infor­ma­ci­je v zve­zi s tek­mo­va­njem dobi­te pri Gre­gor­ju Pobe­ži­nu, pred­se­dni­ku DAHŠ (e-pošta: gregorpobezin@​gmail.​com).

Lju­blja­na, 22. 1. 2018

dr. Gre­gor Pobe­žin

(pred­se­dnik dru­štva)