Pravilnik

Na pod­la­gi 5. čle­na Sta­tu­ta Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je izda­ja pred­se­dni­ca dru­štva

PRAVILNIK

o držav­nem tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli

1. člen
(vse­bi­na pra­vil­ni­ka)

Pra­vil­nik o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli dolo­ča:
– cilje tek­mo­va­nja,
– rav­ni tek­mo­va­nja,
– orga­ni­za­tor­ja tek­mo­va­nja,
– ude­le­žen­ce tek­mo­va­nja,
– rok in posto­pek raz­pi­sa tek­mo­va­nja
– način pri­ja­ve tek­mo­val­cev,
– orga­ni­za­ci­jo in izved­bo tek­mo­va­nja z
– navo­di­li za pri­pra­vo nalog ter
– kri­te­ri­ji za pode­lje­va­nje pri­znanj in pohval,
– način raz­gla­si­tve rezul­ta­tov ter pode­lje­va­nja pri­znanj in pohval,
– postop­ke v pri­me­ru ugo­vo­rov in pri­tožb,
– finan­ci­ra­nje tek­mo­va­nja,
– postop­ke v pri­me­ru krši­tve pra­vil­ni­ka.

2. člen
(vse­bi­na tek­mo­va­nja)

Tek­mo­va­nje sre­dnje­šol­cev iz zna­nja latin­šči­ne (v nada­lje­va­nju: tek­mo­va­nje) je tek­mo­va­nje dija­kov iz zna­nja latin­šči­ne v tre­tjem letni­ku sre­dnje šole. Vse­bi­no tek­mo­va­nja dolo­ča veljav­ni učni načrt za pred­met latin­šči­na, lah­ko pa vse­bi­na pre­se­ga obseg učne­ga načr­ta z doda­tno raz­pi­sa­no temo.

3. člen
(cilji tek­mo­va­nja)

Cilji tek­mo­va­nja so:
– spod­bu­ja­nje dija­kov k dose­ga­nju viš­je rav­ni zna­nja latin­šči­ne,
– spod­bu­ja­nje dija­kov za šir­je­nje kul­tur­no-civi­li­za­cij­skih znanj, veza­nih na grško-rim­sko anti­ko,
– nava­ja­nje dija­kov na teme­lji­tej­še, bolj poglo­blje­no in samo­stoj­nej­še uče­nje na osno­vi virov,
– popu­la­ri­za­ci­ja latin­šči­ne kot temelj­ne­ga huma­ni­stič­ne­ga, splo­šno­i­zo­bra­že­val­ne­ga pred­me­ta.

4. člen
(rav­ni tek­mo­va­nja)

Tek­mo­va­nje pote­ka na dveh rav­neh:

- šol­ska raven, ki pote­ka v obli­ki šol­skih tek­mo­vanj po posa­me­znih šolah in ima funk­ci­jo izbo­ra za držav­no tek­mo­va­nje,
– držav­na raven, ki pote­ka v obli­ki držav­ne­ga tek­mo­va­nja.

5. člen
(orga­ni­za­tor tek­mo­va­nja)

Tek­mo­va­nje iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je (v nada­lje­va­nju: dru­štvo) v sode­lo­va­nju s sre­dnje­šol­ski­mi uči­te­lji latin­šči­ne.

Tek­mo­va­nje  na  šol­ski rav­ni orga­ni­zi­ra­jo uči­te­lji, na držav­ni rav­ni pa dru­štvo.

Nalo­ge orga­ni­za­tor­ja so:
– ime­nu­je držav­no tek­mo­val­no komi­si­jo,
– obja­vi raz­pis tek­mo­va­nja,
– odlo­ča o viši­ni pri­jav­ni­ne za držav­no tek­mo­va­nje,
– odlo­ča o ugo­vo­ru na izved­bo držav­ne­ga tek­mo­va­nja,
– izda­ja pri­zna­nja tek­mo­val­cem in potr­di­la men­tor­jem ter zago­ta­vlja nagra­de za tek­mo­val­ce v okvi­ru zmo­žno­sti,
– skr­bi za finanč­no pokri­tje tek­mo­va­nja,
– pri­pra­vlja poro­či­lo o tek­mo­va­nju in
– hra­ni doku­men­ta­ci­jo tek­mo­va­nja in evi­den­ce izda­nih pri­znanj in potr­dil 5 let po vsa­ko­kra­tnem tek­mo­va­nju.

6. člen

Pri orga­ni­za­ci­ji in izved­bi tek­mo­va­nja sode­lu­je­jo uči­te­lji, čla­ni Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je, pred­stav­nik Zavo­da RS za šol­stvo (peda­go­ški sve­to­va­lec za kla­sič­ne jezi­ke) in pred­stav­nik Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni.

7. člen
(stro­kov­nost tek­mo­va­nja)

Za stro­kov­nost tek­mo­va­nja skr­bi držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja.

8. člen
(ude­le­žen­ci tek­mo­va­nja)

Sode­lo­va­nje dija­kov na tek­mo­va­nju je pro­sto­volj­no.

Orga­ni­za­tor tek­mo­va­nja mora tek­mo­val­ce oz. nji­ho­ve zako­ni­te zasto­pni­ke pred tek­mo­va­njem sezna­ni­ti z vse­bi­no tega pra­vil­ni­ka.

9. člen

Na tek­mo­va­njih iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli lah­ko tek­mu­je­jo dija­ki 3. letni­ka gim­na­zi­je.

Tek­mo­va­nja se lah­ko pod ena­ki­mi pogo­ji ude­le­ži­jo tudi tek­mo­val­ci slo­ven­ske naro­dno­sti iz zamej­stva, tek­mo­val­ci ita­li­jan­ske in madžar­ske naro­dno­sti iz Slo­ve­ni­je ter otro­ci drža­vlja­nov Slo­ve­ni­je, ki so na zača­snem delu v tuji­ni.

Tek­mo­val­ci, ki so tuji drža­vlja­ni ozi­ro­ma ose­be brez drža­vljan­stva in pre­bi­va­jo v Repu­bli­ki Slo­ve­ni­ji, ima­jo pra­vi­co do tek­mo­va­nja pod ena­ki­mi pogo­ji kot drža­vlja­ni Repu­bli­ke Slo­ve­ni­je.

10. člen

Šte­vi­lo tek­mo­val­cev iz posa­me­zne šole ni ome­je­no.

11. člen
(raz­pis tek­mo­va­nja)

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je naj­ka­sne­je do 16. avgu­sta obja­vi raz­pis tek­mo­va­nja za šol­sko leto, ki se zač­ne sep­tem­bra iste­ga kole­dar­ske­ga leta.
Raz­pis je obja­vljen na način, ki zago­ta­vlja obve­šče­nost vseh sre­dnjih šol s pou­kom latin­šči­ne v Slo­ve­ni­ji in nji­ho­vih dija­kov.
Raz­pis se obja­vi tudi na sple­tnih stra­neh orga­ni­za­tor­ja tek­mo­va­nja na naslo­vu: www​.dahs​.si

12. člen

Raz­pis tek­mo­va­nja obse­ga:
– podat­ke o orga­ni­za­tor­ju tek­mo­va­nja,
– podat­ke o rav­ni tek­mo­va­nja,
– vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja z naved­bo ustre­zne lite­ra­tu­re in pri­po­moč­kov,
– dovo­lje­ne pri­po­moč­ke na tek­mo­va­nju,
– podat­ke o času (datu­mu in tra­ja­nju) in kra­ju tek­mo­va­nja,
– rok za pri­ja­vo in način pri­ja­ve na tek­mo­va­nje,
– rok za obja­vo rezul­ta­tov tek­mo­va­nja in način obja­ve rezul­ta­tov,
– podat­ke o odgo­vor­ni ose­bi, ki pred­sta­vlja orga­ni­za­tor­ja tek­mo­va­nja,
– podat­ke o kon­tak­tni ose­bi, ki daje more­bi­tne doda­tne infor­ma­ci­je o tek­mo­va­nju.

13. člen
(pri­ja­va na tek­mo­va­nje)

Tek­mo­val­ci se na šol­sko raven tek­mo­va­nja pri­ja­vi­jo na šoli, ki jo obi­sku­je­jo.

Tek­mo­val­ce na držav­no raven tek­mo­va­nja v pred­pi­sa­nem roku pri­ja­vi­jo sre­dnje šole, ki jih dija­ki obi­sku­je­jo, in sicer na pod­la­gi rezul­ta­tov šol­skih tek­mo­vanj (šol­ske rav­ni tek­mo­va­nja). Kri­te­rij (šte­vi­lo točk) za uvr­sti­tev na držav­no tek­mo­va­nje vsa­ko leto dolo­či držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja. Neu­ra­dni rezul­ta­ti šol­ske­ga tek­mo­va­nja mora­jo biti raz­gla­še­ni naj­ka­sne­je 7 delov­nih dni po izved­bi tek­mo­va­nja, ura­dni rezul­ta­ti pa naj­ka­sne­je 14 dni po izved­bi tek­mo­va­nja.

Pri­ja­va šole na držav­no tek­mo­va­nje vklju­ču­je:
– naziv in naslov šole, ki tek­mo­val­ca poši­lja,
– pri­i­mek in ime tek­mo­val­ca,
– pri­i­mek in ime nje­go­ve­ga men­tor­ja.

Pri­ja­ve mora­jo pri­spe­ti v roku, dolo­če­nem z raz­pi­som. Pri­jav, pri­spe­lih po roku, orga­ni­za­tor tek­mo­va­nja ni dol­žan upo­šte­va­ti.

Orga­ni­za­ci­ja in izved­ba tek­mo­va­nja

14. člen
(vode­nje tek­mo­va­nja)

Tek­mo­va­nje orga­ni­zi­ra in vodi koor­di­na­tor tek­mo­va­nja. Pri tem mu poma­ga držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja, ki jo sesta­vlja­jo štir­je čla­ni.

Koor­di­na­tor­ja tek­mo­va­nja in čla­ne držav­ne tek­mo­val­ne komi­si­je ime­nu­je pred­se­dnik Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Koor­di­na­tor tek­mo­va­nja je pra­vi­lo­ma član uprav­ne­ga odbo­ra Dru­štva.

Držav­no tek­mo­val­no komi­si­jo pra­vi­lo­ma sesta­vlja­jo pred­stav­nik Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni, ki je pra­vi­lo­ma pred­se­dnik tek­mo­val­ne­ga odbo­ra, sre­dnje­šol­ska uči­te­lja latin­šči­ne in pred­stav­nik Zavo­da RS za šol­stvo.

15. člen
(koor­di­na­tor tek­mo­va­nja)

Koor­di­na­tor tek­mo­va­nja
– je odgo­vo­ren za pri­pra­vo in izved­bo vseh faz tek­mo­va­nja ter ima pra­vi­co nad­zo­ra nad celo­tnim pote­kom tek­mo­va­nja,
– je pri­sto­jen za tol­ma­če­nje tega pra­vil­ni­ka,
– v sode­lo­va­nju s tek­mo­val­no komi­si­jo pri­pra­vi vsa potreb­na gra­di­va za nemo­te­no in kako­vo­stno izved­bo tek­mo­va­nja:
– sesta­vi bese­di­lo raz­pi­sa tek­mo­va­nja in poskr­bi za nje­go­vo obja­vo,
– obli­ku­je more­bi­tna doda­tna navo­di­la šolam in ude­le­žen­cem tek­mo­va­nja,
– poskr­bi za obja­vo rezul­ta­tov tek­mo­va­nja in izde­la sezna­me dobi­tni­kov pri­znanj in pohval,
– poskr­bi za izde­la­vo pri­znanj in pohval,
– sode­lu­je pri pode­li­tvi pri­znanj in pohval,
– skr­bi za infor­mi­ra­nje jav­no­sti o pote­ku in rezul­ta­tih tek­mo­va­nja,
– spre­je­ma pri­pom­be in more­bi­tne pri­tož­be ter jih rešu­je v sode­lo­va­nju s tek­mo­val­no komi­si­jo,
– vodi zapi­snik in izde­la poro­či­lo o pote­ku tek­mo­va­nja,
– skr­bi za vso doku­men­ta­ci­jo v zve­zi s sre­dnje­šol­ski­mi tek­mo­va­nji iz zna­nja latin­šči­ne.

16. člen
(tek­mo­val­na držav­na komi­si­ja)

Tek­mo­val­na držav­na komi­si­ja
– sode­lu­je s koor­di­na­tor­jem tek­mo­va­nja pri orga­ni­za­ci­ji in izved­bi vseh faz tek­mo­va­nja,
– pri­pra­vi tek­mo­val­ne nalo­ge,
– poskr­bi za nad­zor pri reše­va­nju tek­mo­val­nih nalog,
– poskr­bi za oce­ni­tev nalog.

17. člen
(tek­mo­val­ne nalo­ge)

Nalo­ge za tek­mo­va­nje iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli sku­paj z reši­tva­mi in toč­kov­ni­kom pri­pra­vi držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja.
Tek­mo­val­na komi­si­ja je do zaključ­ka reše­va­nja nalog odgo­vor­na za taj­nost tek­mo­val­nih nalog in do obja­ve rezul­ta­tov za ano­ni­mnost rezul­ta­tov vseh tek­mo­val­cev.
Tek­mo­val­ne nalo­ge so šifri­ra­ne. Do pri­čet­ka tek­mo­va­nja se nalo­ge hra­ni­jo v var­no­stni oma­ri na kra­ju, kjer bo tek­mo­va­nje pote­ka­lo.
Po tek­mo­va­nju se nalo­ge hra­ni­jo eno leto. Po pre­te­ku tega roka tek­mo­val­na komi­si­ja zago­to­vi uni­če­nje nalog.

18. člen
(pri­zna­nja in pohva­le)

Pri­zna­nja se pode­lju­je­jo v skla­du z držav­nim pra­vil­ni­kom o sofi­nan­ci­ra­nju šol­skih tek­mo­vanj, ki dolo­ča zgor­nje šte­vi­lo pode­lje­nih zla­tih in sre­br­nih pri­znanj, in sicer:

– kadar je šte­vi­lo tek­mo­val­cev na osnov­ni sto­pnji 50 ali manj, lah­ko dru­štvo pode­li naj­več dve zla­ti in naj­več tri sre­br­na pri­zna­nja;

– kadar je šte­vi­lo tek­mo­val­cev na osnov­ni sto­pnji večje od 50 in manj­še kot 1000, je naj­ve­čje šte­vi­lo zla­tih pri­znanj ena­ko šte­vi­lu 4 % tek­mo­val­cev na osnov­ni sto­pnji, naj­ve­čje šte­vi­lo sre­br­nih pri­znanj pa ena­ko šte­vi­lu 6 % tek­mo­val­cev na osnov­ni sto­pnji;

– če ima več tek­mo­val­cev na kon­cu lestvi­ce ena­ko šte­vi­lo točk, je dovo­lje­no odsto­pa­nje šte­vi­la zla­tih in sre­br­nih pri­zna­nja za naj­več 2 %.

Ob tem se smi­sel­no upo­šte­va­jo nasle­dnje smer­ni­ce: za zla­to pri­zna­nje mora­jo tek­mo­val­ci dose­či naj­manj 90 % možnih točk, za sre­br­no naj­manj 80 %, za bro­na­sto pa vsaj 70 % možnih točk.

Tek­mo­val­cem, ki so pre­je­li pri­zna­nje, lah­ko orga­ni­za­tor pode­li tudi nagra­do.

19. člen
(tra­ja­nje tek­mo­va­nja)

Tek­mo­va­nje tra­ja dve uri, pra­vi­lo­ma dva­krat po 60 minut s 15-minu­tnim odmo­rom med prvim in dru­gim delom, lah­ko pa tudi str­nje­no.

20. člen
(upo­ra­ba pri­po­moč­kov)

Na tek­mo­va­njih tek­mo­val­ci lah­ko upo­ra­blja­jo tiste pri­po­moč­ke, ki jih dopu­šča­jo tek­mo­val­ne nalo­ge. Dovo­lje­ni pri­po­moč­ki se nave­de­jo v raz­pi­su tek­mo­va­nja.

21. člen
(nad­zor na tek­mo­va­nju)

Potek reše­va­nja tek­mo­val­nih nalog nad­zo­ru­je­ta dve nad­zor­ni ose­bi.

Nad­zor­ni ose­bi pre­ve­ri­ta, ali so nav­zo­či vsi tek­mo­val­ci. Po ugo­to­vi­tvi pri­so­tno­sti tek­mo­val­cem raz­de­li­ta tek­mo­val­ne nalo­ge.

V pri­me­ru oči­tne­ga pre­pi­so­va­nja se tek­mo­val­cu odvza­me tek­mo­val­ni list, tek­mo­val­ca pa se odstra­ni iz pro­sto­ra, kjer tek­mo­va­nje pote­ka. Z odstra­ni­tvi­jo tek­mo­val­ca iz pro­sto­ra, kjer tek­mo­va­nje pote­ka, je tek­mo­va­lec izklju­čen iz nadalj­nje­ga tek­mo­va­nja. Odlo­či­tev o odstra­ni­tvi iz pro­sto­ra je dokonč­na.

Sklep o odstra­ni­tvi tek­mo­val­ca iz pro­sto­ra, kjer pote­ka tek­mo­va­nje, in razlo­gu za to se vpi­še v zapi­snik tek­mo­va­nja.

22. člen

Vsak tek­mo­va­lec mora ime­ti svo­jo mizo. Če so mize dvo­se­de­žne, sedi­jo vsi tek­mo­val­ci na isti stra­ni in so vsi obr­nje­ni v isto smer. Nad­zor­ni ose­bi mora­ta ime­ti nemo­ten dostop do vsa­ke­ga tek­mo­val­ca in nad­zor nad vse­mi.

23. člen
(posto­pek vre­dno­te­nja reši­tev)

Pred­se­dnik držav­ne tek­mo­val­ne komi­si­je po zaključ­ku pisa­nja tek­mo­val­nih nalog orga­ni­zi­ra sesta­nek oce­nje­val­cev, ki bodo vre­dno­ti­li reši­tve. Na sestan­ku pre­gle­da­jo reši­tve nalog in toč­kov­nik ter raz­ja­sni­jo more­bi­tne neja­sno­sti.

24. člen
(odgo­vor­nost za tek­mo­val­ce)

Odgo­vor­nost za tek­mo­val­ce v času tek­mo­va­nja pre­vza­me­jo orga­ni­za­tor in spre­mlje­val­ci.

Odgo­vor­nost za tek­mo­val­ce med potjo do mesta tek­mo­va­nja pre­vza­me­jo šola, men­tor­ji in poo­bla­šče­ni spre­mlje­val­ci ozi­ro­ma star­ši.

RAZGLASITEV REZULTATOV TEKMOVANJA

25. člen

Neu­ra­dni rezul­ta­ti držav­ne­ga tek­mo­va­nja  mora­jo biti zna­ni in raz­gla­še­ni naj­ka­sne­je 7 delov­nih dni po izved­bi tek­mo­va­nja. Koor­di­na­tor tek­mo­va­nja men­tor­je tek­mo­val­cev pisno obve­sti o dosež­kih nji­ho­vih dija­kov. Ura­dni rezul­ta­ti mora­jo biti obja­vlje­ni naj­ka­sne­je 14 dni po izved­bi tek­mo­va­nja.

Iz obja­ve rezul­ta­tov mora biti raz­vi­dno, koli­ko točk je osvo­jil posa­me­zni tek­mo­va­lec, ki si je pri­do­bil Sovre­to­vo pri­zna­nje oz. pohva­lo.

Dosež­ki držav­ne­ga tek­mo­va­nja mora­jo biti obja­vlje­ni jav­no, na sple­tnih stra­neh Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je. Pri tem se smi­sel­no upo­šte­va Zakon o var­stvu oseb­nih podat­kov.

Pri podat­kih o pre­je­mni­kih pri­znanj in pohval sta nave­de­na tudi pri­i­mek in ime men­tor­ja ter naziv in kraj šole.

26. člen

Rezul­ta­ti tek­mo­va­nja bodo po raz­gla­si­tvi obja­vlje­ni tudi na sple­tnih stra­neh orga­ni­za­tor­ja tek­mo­va­nja.

27. člen

Po raz­gla­si­tvi rezul­ta­tov tek­mo­va­nja se na sple­tnih stra­neh orga­ni­za­tor­ja tek­mo­va­nja obja­vi­jo tudi tek­mo­val­ne nalo­ge z reši­tva­mi in toč­kov­ni­kom.

PODELITEV PRIZNANJ IN POHVAL

28. člen

Vsa pri­zna­nja in pohva­le so pod­pi­sa­na in žigo­sa­na.

Pri­zna­nja in pohva­le pod­pi­še pred­se­dnik Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je

Pri­zna­nja in pohva­le so žigo­sa­ni z žigom Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

29. člen

Orga­ni­za­tor pri­pra­vi sve­ča­no pode­li­tev pri­znanj in pohval za naj­u­spe­šnej­še tek­mo­val­ce.

Če to ni mogo­če, orga­ni­za­tor po raz­gla­si­tvi rezul­ta­tov posre­du­je pri­zna­nja in pohva­le šolam, da jih na ustre­zen način pode­li­jo tek­mo­val­cem.

30. člen
(ugo­vo­ri in pri­tož­be)

Tek­mo­val­ci, nji­ho­vi star­ši in men­tor­ji ima­jo pra­vi­co do pri­tož­be na izved­bo tek­mo­va­nja in na oce­ni­tev nalo­ge. To velja za obe sto­pnji tek­mo­va­nja, šol­sko in držav­no.

31. člen

Tek­mo­val­ci, nji­ho­vi men­tor­ji in star­ši ima­jo pra­vi­co do pri­tož­be na postop­ke v zve­zi z izved­bo tek­mo­va­nja. Pri­tož­be v pisni obli­ki posre­du­je­jo držav­ni tek­mo­val­ni komi­si­ji, in sicer v času 5 dni od pote­ka tek­mo­va­nja.

O pre­je­mu pri­tož­be v zve­zi s pote­kom tek­mo­va­nja tek­mo­val­na komi­si­ja obve­sti pred­se­dni­ka Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je. Ta v sode­lo­va­nju s koor­di­na­tor­jem tek­mo­va­nja ime­nu­je pri­tož­be­no komi­si­jo, ki zade­vo pre­u­či in o njej odlo­či. Odlo­či­tev pri­tož­be­ne komi­si­je je dokonč­na.

32. člen

Če tek­mo­va­lec oz. nje­gov men­tor oz. star­ši dvo­mi­jo v pra­vil­nost oce­ni­tve tek­mo­val­ne nalo­ge, ima­jo pra­vi­co do vpo­gle­da v oce­nje­no tek­mo­val­no nalo­go, in sicer v roku 5 delov­nih dni od obja­ve neu­ra­dnih rezul­ta­tov tek­mo­va­nja. Če se odlo­či­jo za ugo­vor, mora biti ta obra­zlo­žen in v pisni obli­ki posre­do­van tek­mo­val­ni komi­si­ji.

Po pre­je­mu ugo­vo­ra držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja ime­nu­je pri­tož­be­no komi­si­jo, ki nalo­go ponov­no pre­gle­da in odlo­či o ugo­vo­ru. V komi­si­ji ne sme biti oce­nje­va­lec, ki je nalo­go prvič oce­nil. Odlo­či­tev komi­si­je je dokonč­na.

FINANCIRANJE TEKMOVANJA

33. člen
(viri sred­stev)

Viri sred­stev za izved­bo držav­ne­ga tek­mo­va­nja so:
– sred­stva, pri­do­blje­na s stra­ni Mini­str­stva za izo­bra­že­va­nje, zna­nost in šport,
– dari­la in voli­la,
– pri­spev­ki spon­zor­jev in dona­tor­jev,
– dru­gi viri.

34. člen
(pora­ba sred­stev)

Med stro­ške tek­mo­va­nja šte­je­mo sred­stva, name­nje­na za:
– pri­pra­vo tek­mo­val­nih nalog (avtor­ski hono­rar),
– delo koor­di­na­tor­ja in tek­mo­val­ne komi­si­je pri orga­ni­za­ci­ji in izved­bi tek­mo­va­nja (avtor­ski hono­rar),
– raz­mno­že­va­nje nalog,
– pri­pra­vo in poši­lja­nje raz­pi­sov in vabil,
– mali­co za tek­mo­val­ce.
– izde­la­vo in vode­nje doku­men­ta­ci­je,
– izde­la­vo pri­znanj in pohval za nagra­jen­ce,
– ude­lež­bo naj­bolj­še­ga tek­mo­val­ca na pole­tni šoli latin­šči­ne ali dru­gi ustre­zni izo­bra­že­val­ni obli­ki doma ali v tuji­ni,
– more­bi­tno pri­pra­vo in obde­la­vo anke­tnih vpra­šal­ni­kov,
– more­bi­tno pri­pra­vo bil­te­na tek­mo­va­nja.

35. člen
(finanč­ni načrt tek­mo­va­nja)

Nave­de­ne postav­ke so pod­la­ga za pri­pra­vo finanč­ne­ga pla­na tek­mo­va­nja na držav­ni rav­ni.

Finanč­ni načrt sprej­me uprav­ni odbor Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je pred vsa­ko­le­tnim raz­pi­som tek­mo­va­nja.

Naj­ka­sne­je v 45 dneh po izved­bi tek­mo­va­nja uprav­ni odbor Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je sprej­me finanč­no poro­či­lo in pri­pra­vi ana­li­zo pote­ka tek­mo­va­nja.

36. člen
(pla­či­lo za delo)

Sode­lo­va­nje čla­nov dru­štva pri pri­pra­vi in izved­bi tek­mo­va­nja je pra­vi­lo­ma pro­sto­volj­no in brez­plač­no.

Gle­de na svo­ja raz­po­lo­žlji­va finanč­na sred­stva lah­ko Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je dolo­či, da posa­me­zna dela in opra­vi­la pri tek­mo­va­nju del­no ali v celo­ti hono­ri­ra.

37. člen
(krši­tve pra­vil­ni­ka)

Koor­di­na­tor tek­mo­va­nja, držav­na tek­mo­val­na komi­si­ja in tek­mo­val­ci so dol­žni upo­šte­va­ti dolo­či­la tega pra­vil­ni­ka.

38. člen

Če koor­di­na­tor tek­mo­va­nja ali član držav­ne tek­mo­val­ne komi­si­je ne upo­šte­va dolo­čil tega pra­vil­ni­ka, ga pred­se­dnik Dru­štva raz­re­ši funk­ci­je in na nje­go­vo mesto ime­nu­je neko­ga dru­ge­ga.

Raz­re­ši­tev in novo ime­no­va­nje se vpi­še­ta v zapi­snik tek­mo­va­nja.

39. člen

Če ude­le­že­nec tek­mo­va­nja krši dolo­či­la tega pra­vil­ni­ka (pre­pi­so­va­nje, upo­ra­ba nedo­vo­lje­nih sred­stev, mote­nje sotek­mo­val­cev), ga lah­ko pred­se­dnik držav­ne tek­mo­val­ne komi­si­je na pre­dlog nad­zor­ne ose­be izlo­či iz tek­mo­va­nja.

Izlo­či­tev tek­mo­val­ca se vpi­še v zapi­snik tek­mo­va­nja z naved­bo razlo­ga za izlo­či­tev.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(spre­jem pra­vil­ni­ka)

Pra­vil­nik o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli po pred­ho­dni obrav­na­vi v uprav­nem odbo­ru Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je sprej­me pred­se­dnik Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Enak posto­pek velja tudi za spre­jem spre­memb in dopol­ni­tev tega pra­vil­ni­ka.

41. člen
(veljav­nost pra­vil­ni­ka)

Pra­vil­nik sto­pi v velja­vo, ko ga pod­pi­še pred­se­dnik Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je in je jav­no obja­vljen.

42. člen

Pra­vil­nik je bil dne 15. 12. 2021 uskla­jen s krov­nim pra­vil­ni­kom o sofi­nan­ci­ra­nju šol­skih tek­mo­vanj. V velja­vo sto­pi 1. 1. 2022.

Pred­se­dni­ca Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je
Nada Mari­ja Gro­šelj l. r.