Agor@

Diskusijska skupina

Dis­ku­sij­ska sku­pi­na Agor@ pri Dru­štvu za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je je name­nje­na obve­sti­lom in raz­pra­vam v zve­zi s kla­sič­no filo­lo­gi­jo. Sku­pi­na je odpr­te nara­ve, za sode­lo­va­nje je potre­ben samo e-naslov. Na stra­ni s pri­jav­ni­co si je mogo­če ogle­da­ti tudi arhiv.