Statut

1. člen

Ime dru­štva

Ime dru­štva je: Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.
Dru­štvo delu­je na oze­mlju Slo­ve­ni­je.

2. člen

Sedež dru­štva

Sedež dru­štva je v Lju­blja­ni, Ašker­če­va 2.

3. člen

Dru­štvo je prav­na ose­ba zaseb­ne­ga pra­va.
Dru­štvo zasto­pa pred­se­dnik uprav­ne­ga odbo­ra.

4. člen

Dru­štvo ima pečat z napi­som: Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je, Lju­blja­na.

5. člen

Nalo­ge dru­štva

Dru­štvo opra­vlja nasle­dnje nalo­ge:

- pri­za­de­va si za šir­je­nje antič­ne (grške in rim­ske) kul­tu­re, ki je temelj evrop­ske kul­tu­re;
– skr­bi za stro­kov­ni dvig svo­jih čla­nov;
– sode­lu­je s pri­stoj­ni­mi orga­ni v zve­zi s pou­kom latin­ske­ga jezi­ka v zve­zi z nav­zoč­no­stjo ele­men­tov antič­ne kul­tu­re, pred­vsem gle­de pou­ka latin­ske­ga in grške­ga jezi­ka ter nju­nih knji­žev­no­sti, v učnih in štu­dij­skih pro­gra­mih;
– pospe­šu­je razvoj znan­stve­nih raz­i­sko­vanj na podro­čju anti­ke in antič­ne dedi­šči­ne;
– popu­la­ri­zi­ra stro­kov­ne, znan­stve­ne in didak­tič­no-peda­go­ške dosež­ke s podro­čja anti­ke in antič­ne dedi­šči­ne;
– izda­ja stro­kov­no gla­si­lo;
– sode­lu­je s soro­dni­mi dru­štvi v naši drža­vi in tuji­ni.

Dru­štvo opra­vlja te nalo­ge z orga­ni­zi­ra­njem sestan­kov, pre­da­vanj, posve­to­vanj in štu­dij­skih ekskur­zij, z izda­ja­njem raz­prav ter rednih in poseb­nih publi­ka­cij itn.

6. člen

Delo­va­nje dru­štva je jav­no

Dru­štvo obve­šča o svo­jem delo­va­nju ožjo in šir­šo jav­nost.

Ožjo jav­nost obve­šča:

- z obja­vlja­njem vabil in zapi­sni­kov na ogla­sni deski v pro­sto­rih dru­štva;
– s tem, da so zapi­sni­ki sestan­kov vseh orga­nov dru­štva dosto­pni in na vpo­gled vsem čla­nom.

Šir­šo jav­nost obve­šča:

- z izda­jo stro­kov­ne­ga gla­si­la;
– s tem, da so seje orga­nov dru­štva jav­ne in da se nanje vabi­jo novi­nar­ji ter dru­ge ose­be, ki izka­že­jo tak inte­res;
– prek dru­gih sred­stev jav­ne­ga obve­šča­nja.

7. člen

Član­stvo

Čla­ni dru­štva so redni in častni.

8. člen

Redni čla­ni

Redni član lah­ko posta­ne vsak­do,

- ki ima uni­ver­zi­te­tno ali viso­ko stro­kov­no izo­braz­bo in je po stro­ki gre­cist, lati­nist, arhe­o­log ali zgo­do­vi­nar sta­re­ga veka;
– ki ima uni­ver­zi­te­tno ali viso­ko stro­kov­no izo­braz­bo kake dru­ge sme­ri, pa pou­ču­je latin­šči­no v šoli ali se v kaki dru­gi kul­tur­ni ali znan­stve­ni usta­no­vi nepo­sre­dno ukvar­ja z anti­ko in z antič­no dedi­šči­no ozi­ro­ma z latin­skim ali grškim jezi­kom;
– ki nima nave­de­ne izo­braz­be, pa obja­vlja znan­stve­ne ali stro­kov­ne pri­spev­ke s podro­čja antič­nih in huma­ni­stič­nih štu­dij ali pre­vo­de iz antič­nih lite­ra­tur;
– štu­dent, ki štu­di­ra latin­ski ali grški jezik s knji­žev­no­stjo.

Redni član dru­štva lah­ko posta­ne tudi tuj drža­vljan.

Redne čla­ne spre­je­ma v član­stvo dru­štva uprav­ni odbor na pod­la­gi pri­sto­pne izja­ve.

9. člen

Častni čla­ni

Častni član lah­ko posta­ne tisti, ki ima poseb­ne zaslu­ge za napre­dek antič­nih in huma­ni­stič­nih štu­dij v Slo­ve­ni­ji in ga izvo­li obč­ni zbor dru­štva na pre­dlog uprav­ne­ga odbo­ra ali čla­nov.

10. člen

Pra­vi­ce čla­na

Pra­vi­ce čla­na dru­štva so:

- da voli in je voljen v orga­ne dru­štva,
– da sode­lu­je pri delu orga­nov dru­štva,
– da pre­dla­ga uprav­ne­mu odbo­ru spre­jem nove­ga čla­na,
– da daje orga­nom dru­štva pobu­de in pre­dlo­ge,
– da zah­te­va od uprav­ne­ga odbo­ra podat­ke o delu in finanč­nem poslo­va­nju dru­štva,
– da izsto­pi iz dru­štva.

11. člen

Dol­žno­sti čla­na

Član dru­štva je dol­žan:

- da ure­sni­ču­je nalo­ge dru­štva,
– da izpol­nju­je skle­pe obč­ne­ga zbo­ra in uprav­ne­ga odbo­ra,
– da pla­ču­je čla­na­ri­no,
– da skr­bi za ugled dru­štva.

Viši­no čla­na­ri­ne dolo­či uprav­ni odbor.

12. člen

Pre­ne­ha­nje član­stva

Član­stvo v dru­štvu pre­ne­ha:

- s smr­tjo,
– z izsto­pom,
– z izklju­či­tvi­jo zara­di neiz­pol­nje­va­nja član­skih obve­zno­sti.

13. člen

Uprav­ni odbor lah­ko pre­dla­ga zača­sno ali traj­no izklju­či­tev čla­na, če nje­go­vo delo­va­nje ško­di delu in ugle­du dru­štva in če več kot eno leto ne pla­ča čla­na­ri­ne.

Sklep o izklju­či­tvi sprej­me obč­ni zbor na pre­dlog uprav­ne­ga odbo­ra po tem, ko pre­dlog obrav­na­va tudi častno raz­so­di­šče.

14. člen

Dru­štve­ni orga­ni so:

- obč­ni zbor,
– uprav­ni odbor,
– nad­zor­ni odbor,
– častno raz­so­di­šče.

15. člen

Obč­ni zbor je naj­viš­ji organ.

Obč­ni zbor je lah­ko redni ali izre­dni.

Redni obč­ni zbor se skli­če vsa­ko dru­go leto, izre­dni obč­ni zbor pa se lah­ko skli­če po skle­pu uprav­ne­ga odbo­ra ali na pisme­no zah­te­vo tre­tji­ne čla­nov dru­štva.

16. člen

Obč­ni zbor:

- spre­je­ma sta­tut dru­štva ter nje­go­ve spre­mem­be ozi­ro­ma dopol­ni­tve;
– spre­je­ma pro­gram dela, finanč­ni načrt in zaključ­ni račun dru­štva;
– voli uprav­ni odbor in pred­se­dni­ka uprav­ne­ga odbo­ra, nad­zor­ni odbor in častno raz­so­di­šče;
– skle­pa o spre­je­ma­nju častnih čla­nov;
– dokonč­no odlo­ča o izklju­či­tvi čla­na dru­štva.

17. člen

Uprav­ni odbor mora naj­po­zne­je 14 dni pred obč­nim zbo­rom sezna­ni­ti čla­ne z datu­mom in dnev­nim redom obč­ne­ga zbo­ra.

Pred začet­kom obč­ne­ga zbo­ra ima vsak član pra­vi­co pre­dla­ga­ti spre­mem­be dnev­ne­ga reda.

Izre­dni obč­ni zbor mora uprav­ni odbor skli­ca­ti naj­po­zne­je 10 dni po tem, ko sprej­me pisme­no zah­te­vo tre­tji­ne čla­nov.

18. člen

Obč­ni zbor je sklep­čen, če je na njem nav­zo­ča vsaj polo­vi­ca rednih čla­nov.

Če se ob pred­vi­de­nem času ne zbe­re zado­stno šte­vi­lo čla­nov, lah­ko obč­ni zbor po eni uri zač­ne z delom, če je nav­zo­čih vsaj deset čla­nov.

Skle­pi na obč­nem zbo­ru se spre­je­ma­jo z nava­dno veči­no gla­sov nav­zo­čih čla­nov.

Dru­štve­ni orga­ni se izvo­li­jo na osno­vi pre­dlo­gov, ki jih dajo čla­ni na samem obč­nem zbo­ru.

Voli­tve dru­štve­nih orga­nov so nepo­sre­dne in taj­ne. Potek voli­tev izva­ja in nad­zi­ra volil­na komi­si­ja, ki jo dolo­či­jo čla­ni dru­štva na obč­nem zbo­ru.

19. člen

Obč­ni zbor zač­ne pred­se­dnik uprav­ne­ga odbo­ra, če je ta odso­ten, pa pod­pred­se­dnik. Nato se izbe­re delov­no pred­sed­stvo, ki pre­dla­ga dnev­ni red in vodi obč­ni zbor.

20. člen

Uprav­ni odbor ima 5 – 7 čla­nov, ki jih izvo­li obč­ni zbor za dobo šti­rih let. Član uprav­ne­ga odbo­ra je lah­ko ponov­no izvo­ljen.

Čla­ni uprav­ne­ga odbo­ra izbe­re­jo izmed sebe pod­pred­se­dni­ka, taj­ni­ka in bla­gaj­ni­ka.

21. člen

Uprav­ni odbor vodi pred­se­dnik uprav­ne­ga odbo­ra, ki ga izvo­li obč­ni zbor dru­štva za man­da­tno dobo šti­rih let. Pred­se­dnik je na to funk­ci­jo po pre­te­ku man­da­ta lah­ko ponov­no izvo­ljen.

Pred­se­dnik uprav­ne­ga odbo­ra dru­štvo pred­sta­vlja in zasto­pa v prav­nem pro­me­tu, za svo­je delo pa je odgo­vo­ren obč­ne­mu zbo­ru.

22. člen

Uprav­ni odbor:

- vodi delo dru­štva skla­dno s pro­gra­mom dela, ki ga sprej­me obč­ni zbor;
– vodi finanč­no in mate­ri­al­no poslo­va­nje dru­štva;
– po potre­bi usta­na­vlja sek­ci­je in sprej­me pra­vil­nik o nji­ho­vem delu;
– ime­nu­je in raz­re­šu­je čla­ne redak­cij­ske­ga odbo­ra dru­štve­nih publi­ka­cij;
– opra­vlja dru­ge nalo­ge s podro­čja vode­nja dru­štva.

23. člen

Uprav­ni odbor delu­je na sejah, ki se skli­cu­je­jo po potre­bi, ven­dar naj­manj tri­krat na leto.
Sejo uprav­ne­ga odbo­ra skli­če in vodi pred­se­dnik, v nje­go­vi odso­tno­sti pa pod­pred­se­dnik.
Čla­ni uprav­ne­ga odbo­ra mora­jo biti obve­šče­ni o skli­cu seje naj­manj 7 dni pred nje­nim začet­kom.
Uprav­ni odbor je sklep­čen, če je na seji nav­zo­ča vsaj polo­vi­ca čla­nov uprav­ne­ga odbo­ra.
Skle­pe uprav­ne­ga odbo­ra pod­pi­su­je­ta pred­se­dnik in taj­nik dru­štva.
Bla­gaj­ni­ške zade­ve poleg nji­ju pod­pi­su­je tudi bla­gaj­nik.

24. člen

Nad­zor­ni odbor ima tri čla­ne, ki izbe­re­jo izmed sebe pred­se­dni­ka.
Nad­zor­ni odbor nad­zi­ra zako­ni­tost dela dru­štva in pre­dla­ga obč­ne­mu zbo­ru nje­go­vo raz­re­šni­co.
Nad­zor­ni odbor je sklep­čen, če so pri­so­tni vsi tri­je čla­ni, odlo­či­tve pa spre­je­ma­jo z veči­no gla­sov.
Man­da­tna doba nad­zor­ne­ga odbo­ra tra­ja šti­ri leta.

25. člen

Častno raz­so­di­šče ima tri čla­ne, ki izbe­re­jo izmed sebe pred­se­dni­ka.
Častno raz­so­di­šče rešu­je med­član­ske odno­se na zah­te­vo pri­za­de­tih čla­nov ali na zah­te­vo uprav­ne­ga odbo­ra ali nad­zor­ne­ga odbo­ra.
Častno raz­so­di­šče raz­gla­ša svo­je odlo­či­tve pisme­no.
Man­da­tna doba čla­nov častne­ga raz­so­di­šča tra­ja šti­ri leta.
Zoper odloč­bo častne­ga raz­so­di­šča je možna pri­tož­ba na obč­ni zbor dru­štva.
Častno raz­so­di­šče vodi postop­ke in spre­je­ma odlo­či­tve ter dolo­ča ukre­pe v skla­du s poseb­nim pra­vil­ni­kom.

26. člen

Delo v dru­štvu je častno.

27. člen

Gmo­tna sred­stva dru­štva sesta­vlja­jo:

- čla­na­ri­na,
– dohod­ki od publi­ka­cij, dohod­ki od pri­re­di­tev,
– sub­ven­ci­je držav­nih in lokal­nih orga­nov,
– dari­la in voli­la zaseb­ni­kov,
– dona­ci­je in sub­ven­ci­je,
– dru­gi dohod­ki.

28. člen

Uprav­ni odbor izde­la vsa­ko leto osnu­tek finanč­ne­ga načr­ta in osnu­tek zaključ­ne­ga raču­na, ki ju pre­dlo­ži v spre­jem obč­ne­mu zbo­ru. Finanč­no poslo­va­nje dru­štva pote­ka v skla­du s poseb­nim aktom o finanč­nem poslo­va­nju dru­štva in v skla­du z zako­no­da­jo RS o finanč­nem poslo­va­nju. Čla­ni dru­štva ima­jo pra­vi­co vpo­gle­da v finanč­no poslo­va­nje dru­štva.

29. člen

Pre­ne­ha­nje dru­štva

Dru­štvo pre­ne­ha:

- s skle­pom obč­ne­ga zbo­ra, če ni več pogo­jev in možno­sti za opra­vlja­nje dru­štve­nih nalog,
– po zako­nu.

V pri­me­ru pre­ne­ha­nja dru­štva pre­i­de dru­štve­no pre­mo­že­nje v last po dejav­no­sti soro­dne­ga dru­štva.

30. člen

Ta sta­tut sto­pi v velja­vo, ko ga sprej­me obč­ni zbor dru­štva in ga regi­stri­ra pri­stoj­ni organ za notra­nje zade­ve.