Pristopna izjava

Pošlje­te nam lah­ko tudi papir­na­to pri­sto­pno izja­vo, na naslov:

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je
Ašker­če­va 2, 1000 Lju­blja­na


Pre­ne­si obra­zec
 (pdf, 53 KB)