O reviji

Revi­jo Keria (v gršči­ni ‘satov­je’) je leta 1999 usta­no­vi­lo Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je. Kot osre­dnja slo­ven­ska revi­ja za vsa podro­čja grških in latin­skih štu­di­jev si pri­za­de­va za dia­log med zna­no­stjo, šolo in šir­šim podro­čjem kul­tu­re. Izha­ja dva­krat letno, spo­mla­di in pozi­mi, obja­vlja pa izvir­ne raz­pra­ve, pre­vo­de, didak­tič­ne pri­spev­ke, ese­je, oce­ne knjig in dru­ge rele­van­tne pri­spev­ke na temo kla­sič­ne anti­ke in nje­ne recep­ci­je, latin­ske­ga in bizan­tin­ske­ga sre­dnje­ga veka, latin­ske­ga huma­niz­ma ter sodob­ne­ga grške­ga jezi­ka in kul­tu­re.

Keria (Gre­ek for ‘hone­ycomb’) was foun­ded by the Slo­ve­ni­an Soci­e­ty for Clas­si­cal and Huma­ni­stic Stu­di­es in 1999. As a nati­o­nal jour­nal for all fields of Gre­ek and Latin stu­di­es, it is com­mit­ted to foste­ring a dia­lo­gue betwe­en scho­lar­ship, tea­ching, and other are­as of cul­tu­re. Appe­a­ring twi­ce year­ly, in spring and in win­ter, Keria wel­co­mes ori­gi­nal rese­arch arti­cles, tran­sla­ti­ons, peda­go­gi­cal con­tri­bu­ti­ons, lite­rary essays, book revie­ws, and other sub­mis­si­ons rele­vant to the stu­dy of clas­si­cal antiqui­ty and its recep­ti­on, Latin and Byzan­ti­ne Mid­dle Ages, Latin huma­ni­sm, and Modern Gre­ek lan­gu­a­ge and cul­tu­re.


Zalo­žnik / Publi­sher
Znan­stve­na založ­ba Filo­zof­ske fakul­te­te, Lju­blja­na
Sple­tna stran / Web site
Keria – stu­dia Lati­na et Gra­e­ca

Naro­ča­nje / Orde­ring
Knji­gar­na Filo­zof­ske fakul­te­te UL, Ašker­če­va 2, SI-1000 Lju­blja­na, Slo­ve­ni­ja
Tel. / Pho­ne (+386 – 1-)241‑1119
E-pošta / ema­il knjigarna@​ff.​uni-​lj.​si


Navo­di­la za avtor­je
(pdf, 551 KB)

+Korek­tur­na zna­me­nja
(pdf, 557 KB)

Naročilnica

Naro­čam se na revi­jo Keria – stu­dia Lati­na et Gra­e­ca.

[con­tact-form to=›knjigarna@ff.uni-lj.si‹ subject=›Naročam revi­jo Keria – stu­dia Lati­na et Graeca‹][contact-field label=›Ime‹ type=›name‹ required=›1′/][contact-field label=›Ulica in hišna šte­vil­ka‹ type=›text‹ required=›1′/][contact-field label=›Pošta in kraj‹ type=›text‹ required=›1′/][contact-field label=›Telefon‹ type=›text‹ required=›1′/][contact-field label=›Davčna (samo za prav­ne ose­be)‹ type=›text‹/][contact-field label=›E-naslov‹ type=’email‹ required=›1‹/][contact-field label=›Sem študent/ka Filo­zof­ske fakul­te­te‹ type=›checkbox‹/][/contact-form]

Letna naroč­ni­na na revi­jo, ki izha­ja na šest mese­cev, zna­ša 18 €. Štu­dent­ska naroč­ni­na zna­ša 10 €; če jo želi­te uve­lja­vi­ti, pošlji­te foto­gra­fi­jo veljav­ne­ga potr­di­la o vpi­su na naslov knjigarna@​ff.​uni-​lj.​si ali se v knji­gar­ni Filo­zof­ske fakul­te­te ogla­si­te oseb­no.