Vizitka

KERIA: Stu­dia Lati­na et Gra­e­ca                                                                         ISSN 1580 – 0261

Izda­ja­telj / Issu­ed by
Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je
The Slo­ve­ni­an Soci­e­ty for Anci­ent and Huma­nist Stu­di­es, Lju­blja­na

Naslov ure­dni­štva / Edi­tors Address 
Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je (Keria)
Ašker­če­va cesta 2, SI-1000 Lju­blja­na, Slo­ve­ni­ja
Tel./Phone (+386 – 1-)241‑1416; faks /fax (+386 – 1-)241‑1421
E-pošta / E-mail  keria@​dahs.​si
Sple­tna stran / Web site 

Zalo­žnik / Publi­sher
Znan­stve­na založ­ba Filo­zof­ske fakul­te­te, Lju­blja­na
Sple­tna stran / Web site

Naro­ča­nje / Orde­ring
Knji­gar­na Filo­zof­ske fakul­te­te UL, Ašker­če­va 2, SI-1000 Lju­blja­na, Slo­ve­ni­ja
Tel./Phone (+386 – 1-)241‑1119
E-pošta / ema­il knjigarna@​ff.​uni-​lj.​si

Cena posa­me­zne šte­vil­ke / Sin­gle Issue Pri­ce: 10 eur
Cena dvoj­ne šte­vil­ke / Dou­ble Issue Pri­ce 14 eur
Letna naroč­ni­na / Annu­al Sub­scrip­ti­on: 16 eur (za štu­den­te Filo­zof­ske fakul­te­te UL)

© Znan­stve­na založ­ba Filo­zof­ske fakul­te­te & Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je