Kontaktne osebe

Uredništvo revije

Glav­na in odgo­vor­na ure­dni­ka / Edi­tors-in-Chi­ef 
Jer­ne­ja Kav­čič in/and Mar­ko Marin­čič

Ure­dni­ki odbor / Edi­to­ri­al Board
Nada Gro­šelj, Valen­tin Kalan, Stan­ko Koko­le, Aleš Maver, Mar­je­ta Šašel Kos, Janja Žmavc

Ure­dni­ki svet / Edi­to­ri­al Coun­cil
Raj­ko Bra­tož, Alen­ka Cedil­nik, Var­ja Cvet­ko Ore­šnik, Kaje­tan Gan­tar, Matej Hri­ber­šek, Gorazd Koci­jan­čič, Bra­ne Sene­gač­nik, Vla­di­mir Simič, Pri­mož Simo­ni­ti, Sve­tla­na Slap­šak, Maja Sun­čič, Aga­ta Šega, Bar­ba­ra Šega Čeh, Miran Špe­lič, Boris Vez­jak, Tadej Vid­mar, Sonja Weiss, Fran­ci Zore, Igor Ž. Žagar

Jezi­kov­ni pre­gled / Lan­gu­a­ge Advi­sor
Nada Gro­šelj (angleščina/English)