RIMSKA TRAGEDIJA: Senekova Medeja

Pri založ­bi Modri­jan je izšla dvo­je­zič­na izda­ja Sene­ko­ve tra­ge­di­je Mede­ja z opom­ba­mi, s spre­mno bese­do o rim­ski tra­ge­di­ji ter zvez­dno kar­to sever­ne­ga neba. Knji­ga je za 21,90 evrov na voljo v knji­gar­nah in na sede­žu založ­be (Poljan­ska cesta 15,  Lju­blja­na), kjer jo štu­den­tje in dija­ki lah­ko kupi­jo s 15% popu­stom.

Sofoklova Elektra

»Sovra­štvo se mi je zaje­dlo v dušo, srce mi v stra­sti pre­ki­pe­va … « ELEKTRA v izved­bi Tea­tra Mega­ron govo­ri o prvin­skih odno­sih v druž­bi in dru­ži­ni ter se spra­šu­je o legi­ti­mno­sti krv­ne­ga mašče­va­nja, o tra­gič­no­sti druž­be­nih izob­čen­cev in o člo­ve­ški sli po zado­šče­nju.  Pri ustvar­ja­nju več­no aktu­al­ne zgod­be o hčer­ki, raz­pe­ti med člo­ve­ško mora­lo in druž­be­ni­mi zako­ni in o mate­ri, soo­če­ni z nezve­stim možem in […]

ARGONAVTI (prvi april)

Pre­vod: Hubert Cle­menz Dra­ma­tur­gi­ja: Jera Ivanc Nasto­pa­jo: Maja Boh, Pol­de Bibič, Lotos Vin­cenc Špa­ro­vec Zakaj bi bra­li sami, če lah­ko poslu­ša­mo sku­paj? V sre­do, 1. apri­la ob 18.oo, lah­ko v gale­ri­ji Knji­žni­ce Pre­ži­hov Voranc na Trža­ški cesti 47a pri­sluh­ne­te zgod­bam iz prvih treh knjig (od šti­rih) zadnje­ga ohra­nje­ne­ga grške­ga epa ter kon­cer­tu tra­di­ci­o­nal­ne grške glas­be v izved­bi Tria […]

Kralj Ojdipus na Gimnaziji Poljane

Vablje­ni na Sofo­klo­ve­ga Kra­lja Ojdi­pa, ki so ga pod vod­stvom pro­fe­so­ri­ce Nata­še Homar pri­pra­vi­li dija­ki kla­sič­nih oddel­kov Gim­na­zi­je Polja­ne. Pred­sta­vo Kralj Ojdi­pus v pre­vo­du dr. Kaje­ta­na Gan­tar­ja in s peti­mi zbo­ro­vski­mi deli, ki jih je uglas­bil skla­da­telj Aldo Kumar, si lah­ko ogle­da­te v četr­tek, 2. 4. 2009 ob 19.00 v šol­ski dvo­ra­ni Gim­na­zi­je Polja­ne in/ali v četr­tek, 9. 4. 2009 […]

Klasiki na odru: 6 slovenskih klasičnih gimnazij v skupni gledališki predstavi

Vabi­mo vas na zaključ­no pri­re­di­tev v okvi­ru pro­jek­ta Kla­si­ki na odru. Dija­ki šestih slo­ven­skih kla­sič­nih gim­na­zij bodo na odru Ško­fij­ske kla­sič­ne gim­na­zi­je v Lju­blja­ni pred­sta­vi­li niz sed­mih krat­kih eno­de­jank po moti­vih zna­nih antič­nih zgodb. Pri­re­di­tev, kate­re namen je pri­spe­va­ti k oži­vlja­nju zani­ma­nja za anti­ko, bo pote­ka­la v četr­tek, 26. mar­ca 2009, ob 15.30.

Menaechmi

V pri­lo­gi je vabi­lo na tiskov­no kon­fe­ren­co ob izi­du Plav­to­vih Dvojč­kov v pre­vo­du Jere Ivanc, ki bo v sre­do, 25. 3., ob 11h v dvo­ra­ni Slo­ven­ske Mati­ce.

Ex antiquitate lux: klasični dnevi na Prvi gimnaziji Maribor

Na Prvi gim­na­zi­ji Mari­bor je v okvi­ru pri­re­di­tve Kla­sič­ni dne­vi od 28. do 30. janu­ar­ja 2009 sija­la »ex antiqui­ta­te lux«, name­nje­na seda­njim, nek­da­njim in pri­ho­dnjim dija­kom kla­sič­ne gim­na­zi­je ter vsem, ki so jim bli­zu anti­ka, latin­šči­na in huma­ni­sti­ka. V treh dneh  so se zvr­sti­le šte­vil­ne pri­re­di­tve:

SNG Drama: četrti prevod Oresteje

  Pre­va­ja­lec: Mar­ko Marin­čič Reži­ser: Jer­nej Loren­ci Pre­mi­e­ra: 17. janu­ar­ja 2009 »Ajshi­lo­va tri­lo­gi­ja (Aga­me­mnon; Pri­na­šal­ke pitnih dari­tev; Evme­ni­de) osta­ja tudi po dveh in pol tisoč­le­tjih od nastan­ka živa in aktu­al­na dram­ska ume­tni­na.

Evripidova Helena

V Can­kar­je­vem domu (dvo­ra­na Duše Poč­kaj) bo v sre­do, 28. janu­ar­ja, pre­mi­e­ra Evri­pi­do­ve Hele­ne (Hele­na in Tro­jan­ke) v pro­duk­ci­ji štu­den­tov 7. seme­stra Aka­de­mi­je za gle­da­li­šče, radio, film in tele­vi­zi­jo. Pono­vi­tvi bosta v sobo­to, 31. janu­ar­ja,  in v nede­ljo, 1. febru­ar­ja. Vse pred­sta­ve bodo ob 20.00. Vsto­pni­ce so na voljo pri bla­gaj­ni Can­kar­je­ve­ga doma (8 evrov, s popu­stom 5).

Sprememba datuma tekmovanja iz latinščine 2008/2009

Obve­šča­mo vas, da smo mora­li spre­me­ni­ti datum leto­šnje­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne. Tek­mo­va­nje bo tako pote­ka­lo v sobo­to, 4. apri­la 2009 ob 10.00 na Filo­zof­ski fakul­te­ti v Lju­blja­ni. Vsi osta­li datu­mi osta­ja­jo nespre­me­nje­ni. Želi­mo vam uspe­šne pri­pra­ve na tek­mo­va­nje in se vese­li­mo sre­ča­nja z vami!

Vabilo na predstavitev latinskega učbenika

Znan­stve­na založ­ba Filo­zof­ske fakul­te­te in Knji­gar­na Filo­zof­ske fakul­te­te vabi­ta na novi­nar­sko kon­fe­ren­co, ki bo v torek, 20. janu­ar­ja 2009, ob 11.00 v Modri sobi Filo­zof­ske fakul­te­te (5. nad­stro­pje). Zbra­ne bo nago­vo­ril pro­de­kan za zalo­žni­štvo Filo­zof­ske fakul­te­te, prof. dr. Tine Germ. Novi­nar­sko kon­fe­ren­co bo pove­zo­va­la Mate­ja Lutar iz Znan­stve­ne založ­be. Gostje bodo pred­sta­vi­li nasle­dnje publi­ka­ci­je:

Državno tekmovanje iz latinščine 2008/2009

Izšel je raz­pis za držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne v šol­skem letu 2008/2009, ki ga orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Vabilo

Vabi­mo vas na pre­da­va­nje mag. Gre­gor­ja Pobe­ži­na z naslo­vom Poseb­no­sti pri obrav­na­vi pro­sto­ra in časa v Poli­bi­je­vi Zgo­do­vi­ni kot del pri­po­ve­dne stra­te­gi­je. Pre­da­va­nje, ki ga Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je orga­ni­zi­ra sku­paj s Histo­rič­nim semi­nar­jem Znan­stve­no raz­i­sko­val­ne­ga cen­tra SAZU, bo v pone­de­ljek, 12. janu­ar­ja 2009, ob 11. uri v Mali dvo­ra­ni ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nad­stro­pje.

Fulbrightove štipendije tudi za klasične filologe

Bi se žele­li izpo­pol­nje­va­ti na kate­ri od uni­verz v ZDA?  V okvi­ru slo­vi­te­ga Ful­bri­gh­to­ve­ga pro­gra­ma ZDA vsa­ko leto ponu­di­jo raz­lič­ne obli­ke šti­pen­dij.

Latinščina od besed do branja (pogosta vprašanja)

Pogo­sta vpra­ša­nja o učbe­ni­ku in delov­nem zvez­ku Latin­šči­na od besed do bra­nja Andrew Kel­ler in Ste­pha­nie Rus­sell; pre­vod in pri­red­ba David Movrin Kom­plet za uče­nje latin­šči­ne, ki ga je pred krat­kim izda­la uni­ver­za Yale , v slo­ven­skem pre­vo­du pa Filo­zof­ska fakul­te­ta Uni­ver­ze v Lju­blja­ni, je name­njen zače­tni­kom in sodi med naj­bolj­še v sve­tov­nem meri­lu. Odli­ku­je se po jasnih raz­la­gah […]

Vabilo

Vlju­dno Vas vabi­mo, da v sre­do, 11. juni­ja 2008, ob 18.00 uri v Can­kar­je­vem domu na Vrh­ni­ki (Trža­ška 25) pri­sluh­ne­te prvi slo­ven­ski bral­ni upri­zo­ri­tvi tra­ge­di­je Mede­ja rim­ske­ga filo­zo­fa in dra­ma­ti­ka Luci­ja Ane­ja Sene­ke. Delo je pre­ve­dla in za upri­zo­ri­tev pri­re­di­la Jera Ivanc.

Imago Romana

IMAGO ROMANA, časo­pis, narav­nost iz antič­ne­ga Rima! Smo v letu 60. pr. n. št. ozi­ro­ma v letu kon­zu­lov Kvin­ta Ceci­li­ja Mete­la Cele­bra in Luci­ja Afra­ni­ja. Časo­pis pri­na­ša aktu­al­ne poli­tič­ne dogod­ke, »dnevne«dogodke iz Rima, črno kro­ni­ko, poro­či­lo z zadnjih gla­di­a­tor­skih iger, pisma bral­cev, lite­rar­ne liste, recep­te, vre­me, celo sudo­ku.

Vabilo

Vabi­mo Vas na slo­ve­sno pode­li­tev pri­znanj naj­bolj­šim ude­le­žen­cem leto­šnje­ga držav­ne­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne za gim­na­zi­je, ki ga vsa­ko leto orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Nov učbenik za pouk latinščine

Ale­ksan­dra Pirk­ma­jer Slo­kan, Lin­gua Lati­na. Učbe­nik za latin­šči­no v 7. – 9. razre­du devet­letne­ga osnov­no­šol­ske­ga izo­bra­že­va­nja. Lju­blja­na: DZS, 2007 (21,66 EVR). Pred krat­kim je izšel prvi slo­ven­ski učbe­nik za pouk latin­šči­ne v osnov­ni šoli, ki je nastal v okvi­ru pre­no­ve didak­ti­ke pou­ka kla­sič­nih jezi­kov in v celo­ti teme­lji na izbo­ru vse­bin, ki so se v pra­ksi pou­če­va­nja latin­šči­ne poka­za­le kot učin­ko­vi­te in […]

Ljubezen in gnus v Ljubljani

Na vabi­lo Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo FF in Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je je v sre­do, 9. 4. 2008, na Filo­zof­ski fakul­te­ti pre­da­val Dou­glas Cairns, pro­fe­sor za kla­sič­no filo­lo­gi­jo na Uni­ver­zi v Edin­bur­g­hu. Izro­ček z dobro obi­ska­ne­ga pre­da­va­nja z naslo­vom »Looks of Love and Loa­thing: Cul­tu­ral Models of Visi­on and Emo­ti­on in Anci­ent Gre­e­ce« je dosto­pen na sple­tu.