Pogovor ob Plavtu in Seneki

V radij­ski odda­ji Oder na pro­gra­mu Ars se je Petra Tan­ko s pre­va­jal­ko Jero Ivanc ob novem pre­vo­du Plav­to­vih Dvojč­kov ter Sene­ko­ve Mede­je pogo­var­ja­la o gle­da­li­šču nekoč in danes. Posne­tek odda­je je na voljo v arhi­vu slo­ven­ske radi­o­te­le­vi­zi­je.

Podelitev Sovretovih priznanj

V torek, 12. maja 2009 ob 14.30 vas vabi­mo na slo­ve­sno pode­li­tev Sovre­to­vih pri­znanj naj­bolj­šim ude­le­žen­cem leto­šnje­ga držav­ne­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne za gim­na­zi­je.

Pogovor o Ajshilu

Ob novem pre­vo­du Ore­ste­je in Pri­be­žnic se je Gorazd Koci­jan­čič v okvi­ru ciklu­sa Obraz za knji­go z obe­ma pre­va­jal­ce­ma, Mar­kom Marin­či­čem in Bra­ne­tom Sene­gač­ni­kom, pogo­var­jal o Ajshi­lu. Pogo­vor je pote­kal v Pleč­ni­ko­vi veli­ki čital­ni­ci in je obja­vljen na sple­tni stra­ni Naro­dne in uni­ver­zi­te­tne knji­žni­ce.

Prva slovenska uprizoritev Plavtovih Oslov

Naslov je Asi­na­ria (latin­sko), avtor je Plavt. Naš ljud­ski kome­di­jant, ki jo je jezi­kov­no pobar­ba­ril, bi to pre­ve­del »Osli«. Če je prav. Inte­li­gen­ten, duho­vit komad je. Smeh je zago­to­vljen. Mestno gle­da­li­šče lju­bljan­sko je na oder posta­vi­lo Plav­to­ve šokan­tne Osle v sve­žem ver­znem pre­vo­du Mar­ka Marin­či­ča in v reži­ji Vita Tau­fer­ja. Pre­mi­e­ra: četr­tek, 23. april, ob 20.00 Datu­mi […]

Klasiki na odru 2009 – foto utrinki

Tukaj si lah­ko ogle­da­te nekaj utrin­kov z leto­šnje zaključ­ne pri­re­di­tve Kla­si­ki na odru. Avto­ri­ca foto­gra­fij je Maja Ore­šnik.

Rezultati tekmovanja v latinščini 2008/2009

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 4. 4. 2009 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 20 dija­kov, ki so pri­šli s 5 šol (I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Želi­mlje, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto). Nalo­ge s tek­mo­va­nja, ki jih je pri­pra­vil dr. Matjaž Babič, so obja­vlje­ne na sple­tni stra­ni Dru­štva […]

RIMSKA TRAGEDIJA: Senekova Medeja

Pri založ­bi Modri­jan je izšla dvo­je­zič­na izda­ja Sene­ko­ve tra­ge­di­je Mede­ja z opom­ba­mi, s spre­mno bese­do o rim­ski tra­ge­di­ji ter zvez­dno kar­to sever­ne­ga neba. Knji­ga je za 21,90 evrov na voljo v knji­gar­nah in na sede­žu založ­be (Poljan­ska cesta 15,  Lju­blja­na), kjer jo štu­den­tje in dija­ki lah­ko kupi­jo s 15% popu­stom.

Sofoklova Elektra

»Sovra­štvo se mi je zaje­dlo v dušo, srce mi v stra­sti pre­ki­pe­va … « ELEKTRA v izved­bi Tea­tra Mega­ron govo­ri o prvin­skih odno­sih v druž­bi in dru­ži­ni ter se spra­šu­je o legi­ti­mno­sti krv­ne­ga mašče­va­nja, o tra­gič­no­sti druž­be­nih izob­čen­cev in o člo­ve­ški sli po zado­šče­nju.  Pri ustvar­ja­nju več­no aktu­al­ne zgod­be o hčer­ki, raz­pe­ti med člo­ve­ško mora­lo in druž­be­ni­mi zako­ni in o mate­ri, soo­če­ni z nezve­stim možem in […]

ARGONAVTI (prvi april)

Pre­vod: Hubert Cle­menz Dra­ma­tur­gi­ja: Jera Ivanc Nasto­pa­jo: Maja Boh, Pol­de Bibič, Lotos Vin­cenc Špa­ro­vec Zakaj bi bra­li sami, če lah­ko poslu­ša­mo sku­paj? V sre­do, 1. apri­la ob 18.oo, lah­ko v gale­ri­ji Knji­žni­ce Pre­ži­hov Voranc na Trža­ški cesti 47a pri­sluh­ne­te zgod­bam iz prvih treh knjig (od šti­rih) zadnje­ga ohra­nje­ne­ga grške­ga epa ter kon­cer­tu tra­di­ci­o­nal­ne grške glas­be v izved­bi Tria […]

Kralj Ojdipus na Gimnaziji Poljane

Vablje­ni na Sofo­klo­ve­ga Kra­lja Ojdi­pa, ki so ga pod vod­stvom pro­fe­so­ri­ce Nata­še Homar pri­pra­vi­li dija­ki kla­sič­nih oddel­kov Gim­na­zi­je Polja­ne. Pred­sta­vo Kralj Ojdi­pus v pre­vo­du dr. Kaje­ta­na Gan­tar­ja in s peti­mi zbo­ro­vski­mi deli, ki jih je uglas­bil skla­da­telj Aldo Kumar, si lah­ko ogle­da­te v četr­tek, 2. 4. 2009 ob 19.00 v šol­ski dvo­ra­ni Gim­na­zi­je Polja­ne in/ali v četr­tek, 9. 4. 2009 […]

Klasiki na odru: 6 slovenskih klasičnih gimnazij v skupni gledališki predstavi

Vabi­mo vas na zaključ­no pri­re­di­tev v okvi­ru pro­jek­ta Kla­si­ki na odru. Dija­ki šestih slo­ven­skih kla­sič­nih gim­na­zij bodo na odru Ško­fij­ske kla­sič­ne gim­na­zi­je v Lju­blja­ni pred­sta­vi­li niz sed­mih krat­kih eno­de­jank po moti­vih zna­nih antič­nih zgodb. Pri­re­di­tev, kate­re namen je pri­spe­va­ti k oži­vlja­nju zani­ma­nja za anti­ko, bo pote­ka­la v četr­tek, 26. mar­ca 2009, ob 15.30.

Menaechmi

V pri­lo­gi je vabi­lo na tiskov­no kon­fe­ren­co ob izi­du Plav­to­vih Dvojč­kov v pre­vo­du Jere Ivanc, ki bo v sre­do, 25. 3., ob 11h v dvo­ra­ni Slo­ven­ske Mati­ce.

Ex antiquitate lux: klasični dnevi na Prvi gimnaziji Maribor

Na Prvi gim­na­zi­ji Mari­bor je v okvi­ru pri­re­di­tve Kla­sič­ni dne­vi od 28. do 30. janu­ar­ja 2009 sija­la »ex antiqui­ta­te lux«, name­nje­na seda­njim, nek­da­njim in pri­ho­dnjim dija­kom kla­sič­ne gim­na­zi­je ter vsem, ki so jim bli­zu anti­ka, latin­šči­na in huma­ni­sti­ka. V treh dneh  so se zvr­sti­le šte­vil­ne pri­re­di­tve:

SNG Drama: četrti prevod Oresteje

  Pre­va­ja­lec: Mar­ko Marin­čič Reži­ser: Jer­nej Loren­ci Pre­mi­e­ra: 17. janu­ar­ja 2009 »Ajshi­lo­va tri­lo­gi­ja (Aga­me­mnon; Pri­na­šal­ke pitnih dari­tev; Evme­ni­de) osta­ja tudi po dveh in pol tisoč­le­tjih od nastan­ka živa in aktu­al­na dram­ska ume­tni­na.

Evripidova Helena

V Can­kar­je­vem domu (dvo­ra­na Duše Poč­kaj) bo v sre­do, 28. janu­ar­ja, pre­mi­e­ra Evri­pi­do­ve Hele­ne (Hele­na in Tro­jan­ke) v pro­duk­ci­ji štu­den­tov 7. seme­stra Aka­de­mi­je za gle­da­li­šče, radio, film in tele­vi­zi­jo. Pono­vi­tvi bosta v sobo­to, 31. janu­ar­ja,  in v nede­ljo, 1. febru­ar­ja. Vse pred­sta­ve bodo ob 20.00. Vsto­pni­ce so na voljo pri bla­gaj­ni Can­kar­je­ve­ga doma (8 evrov, s popu­stom 5).

Sprememba datuma tekmovanja iz latinščine 2008/2009

Obve­šča­mo vas, da smo mora­li spre­me­ni­ti datum leto­šnje­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne. Tek­mo­va­nje bo tako pote­ka­lo v sobo­to, 4. apri­la 2009 ob 10.00 na Filo­zof­ski fakul­te­ti v Lju­blja­ni. Vsi osta­li datu­mi osta­ja­jo nespre­me­nje­ni. Želi­mo vam uspe­šne pri­pra­ve na tek­mo­va­nje in se vese­li­mo sre­ča­nja z vami!

Vabilo na predstavitev latinskega učbenika

Znan­stve­na založ­ba Filo­zof­ske fakul­te­te in Knji­gar­na Filo­zof­ske fakul­te­te vabi­ta na novi­nar­sko kon­fe­ren­co, ki bo v torek, 20. janu­ar­ja 2009, ob 11.00 v Modri sobi Filo­zof­ske fakul­te­te (5. nad­stro­pje). Zbra­ne bo nago­vo­ril pro­de­kan za zalo­žni­štvo Filo­zof­ske fakul­te­te, prof. dr. Tine Germ. Novi­nar­sko kon­fe­ren­co bo pove­zo­va­la Mate­ja Lutar iz Znan­stve­ne založ­be. Gostje bodo pred­sta­vi­li nasle­dnje publi­ka­ci­je:

Državno tekmovanje iz latinščine 2008/2009

Izšel je raz­pis za držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne v šol­skem letu 2008/2009, ki ga orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Vabilo

Vabi­mo vas na pre­da­va­nje mag. Gre­gor­ja Pobe­ži­na z naslo­vom Poseb­no­sti pri obrav­na­vi pro­sto­ra in časa v Poli­bi­je­vi Zgo­do­vi­ni kot del pri­po­ve­dne stra­te­gi­je. Pre­da­va­nje, ki ga Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je orga­ni­zi­ra sku­paj s Histo­rič­nim semi­nar­jem Znan­stve­no raz­i­sko­val­ne­ga cen­tra SAZU, bo v pone­de­ljek, 12. janu­ar­ja 2009, ob 11. uri v Mali dvo­ra­ni ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nad­stro­pje.

Fulbrightove štipendije tudi za klasične filologe

Bi se žele­li izpo­pol­nje­va­ti na kate­ri od uni­verz v ZDA?  V okvi­ru slo­vi­te­ga Ful­bri­gh­to­ve­ga pro­gra­ma ZDA vsa­ko leto ponu­di­jo raz­lič­ne obli­ke šti­pen­dij.