Omnia vincit amor

V četr­tek 31. 1. 2008 je bil večer v dvo­ra­ni Gim­na­zi­je Polja­ne nekaj poseb­ne­ga: posve­čen je bil Ero­su ali Amor­ju, kot so mu rekli Rimlja­ni, in Afro­di­ti ali latin­sko Vene­ri.

Rim in barbari: rojstvo novega sveta

Mese­ci med 26. janu­ar­jem in 20. juli­jem 2008 so v bene­škem Palaz­zu Gras­si rezer­vi­ra­ni za velik med­na­ro­dni pro­jekt, ki je še poseb­no zani­miv za kla­sič­ne filo­lo­ge ter pre­u­če­val­ce anti­ke in sre­dnje­ga veka: za raz­sta­vo z naslo­vom Rim in bar­ba­ri: roj­stvo nove­ga sve­ta. Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je je orga­ni­zi­ra­lo ogled za svo­je čla­ne v sobo­to, 5. […]

Čudež v Avlidi

Čudež v Avli­di je gle­da­li­ška igra po moti­vih Evri­pi­do­ve Ifi­ge­ni­je v Avli­di, ki so jo učen­ci šeste­ga razre­da Wal­dorf­ske šole – po nem­ški pre­dlo­gi C. Mau­rer­ja in ob stro­kov­ni pomo­či pre­va­jal­ke Jere Ivanc, reži­ser­ja Ljup­če Todo­ro­vske­ga ter sce­no­gra­fke in kostu­mo­gra­fke Bar­ba­re Stu­pi­ca – pri­pra­vi­li za lan­sko spo­mla­dan­sko sre­ča­nje wal­dorf­skih šol na Duna­ju. Letos so jo obno­vi­li in […]

Rezultati državnega tekmovanja v znanju latinščine

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 12. 4. 2007 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 24 dija­kov, ki so pri­šli s 6 šol (I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, I. gim­na­zi­ja Celje, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto). Nagra­je­ni bodo tek­mo­val­ci, ki so zase­dli prvih 5 mest.

Rajko Bratož: Rimska zgodovina

Prvi del – od začet­kov do nasto­pa cesar­ja Dio­kle­ci­ja­na. Izšla je dol­go pri­ča­ko­va­na knji­ga, uni­ver­zi­te­tni učbe­nik in pre­gle­dna znan­stve­na mono­gra­fi­ja. 33. zve­zek Zbir­ke Zgo­do­vin­ske­ga časo­pi­sa s pri­lo­ga­mi obse­ga 528 stra­ni večje­ga for­ma­ta. Kupi­te ga lah­ko na sede­žu Zve­ze zgo­do­vin­skih dru­štev Slo­ve­ni­je na oddel­ku za zgo­do­vi­no Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni, Ašker­če­va 2/I. Knji­go­tr­ška cena (z DDV) je 48 […]