Čudež v Avlidi

Čudež v Avli­di je gle­da­li­ška igra po moti­vih Evri­pi­do­ve Ifi­ge­ni­je v Avli­di, ki so jo učen­ci šeste­ga razre­da Wal­dorf­ske šole – po nem­ški pre­dlo­gi C. Mau­rer­ja in ob stro­kov­ni pomo­či pre­va­jal­ke Jere Ivanc, reži­ser­ja Ljup­če Todo­ro­vske­ga ter sce­no­gra­fke in kostu­mo­gra­fke Bar­ba­re Stu­pi­ca – pri­pra­vi­li za lan­sko spo­mla­dan­sko sre­ča­nje wal­dorf­skih šol na Duna­ju. Letos so jo obno­vi­li in […]

Rezultati državnega tekmovanja v znanju latinščine

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 12. 4. 2007 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 24 dija­kov, ki so pri­šli s 6 šol (I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, I. gim­na­zi­ja Celje, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto). Nagra­je­ni bodo tek­mo­val­ci, ki so zase­dli prvih 5 mest.

Rajko Bratož: Rimska zgodovina

Prvi del – od začet­kov do nasto­pa cesar­ja Dio­kle­ci­ja­na. Izšla je dol­go pri­ča­ko­va­na knji­ga, uni­ver­zi­te­tni učbe­nik in pre­gle­dna znan­stve­na mono­gra­fi­ja. 33. zve­zek Zbir­ke Zgo­do­vin­ske­ga časo­pi­sa s pri­lo­ga­mi obse­ga 528 stra­ni večje­ga for­ma­ta. Kupi­te ga lah­ko na sede­žu Zve­ze zgo­do­vin­skih dru­štev Slo­ve­ni­je na oddel­ku za zgo­do­vi­no Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni, Ašker­če­va 2/I. Knji­go­tr­ška cena (z DDV) je 48 […]