Rajko Bratož: Rimska zgodovina

Prvi del – od začet­kov do nasto­pa cesar­ja Dio­kle­ci­ja­na. Izšla je dol­go pri­ča­ko­va­na knji­ga, uni­ver­zi­te­tni učbe­nik in pre­gle­dna znan­stve­na mono­gra­fi­ja. 33. zve­zek Zbir­ke Zgo­do­vin­ske­ga časo­pi­sa s pri­lo­ga­mi obse­ga 528 stra­ni večje­ga for­ma­ta. Kupi­te ga lah­ko na sede­žu Zve­ze zgo­do­vin­skih dru­štev Slo­ve­ni­je na oddel­ku za zgo­do­vi­no Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni, Ašker­če­va 2/I. Knji­go­tr­ška cena (z DDV) je 48 […]