Državno tekmovanje iz latinščine 2008/2009

Izšel je raz­pis za držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne v šol­skem letu 2008/2009, ki ga orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Vabilo

Vabi­mo vas na pre­da­va­nje mag. Gre­gor­ja Pobe­ži­na z naslo­vom Poseb­no­sti pri obrav­na­vi pro­sto­ra in časa v Poli­bi­je­vi Zgo­do­vi­ni kot del pri­po­ve­dne stra­te­gi­je. Pre­da­va­nje, ki ga Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je orga­ni­zi­ra sku­paj s Histo­rič­nim semi­nar­jem Znan­stve­no raz­i­sko­val­ne­ga cen­tra SAZU, bo v pone­de­ljek, 12. janu­ar­ja 2009, ob 11. uri v Mali dvo­ra­ni ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nad­stro­pje.

Fulbrightove štipendije tudi za klasične filologe

Bi se žele­li izpo­pol­nje­va­ti na kate­ri od uni­verz v ZDA?  V okvi­ru slo­vi­te­ga Ful­bri­gh­to­ve­ga pro­gra­ma ZDA vsa­ko leto ponu­di­jo raz­lič­ne obli­ke šti­pen­dij.

Latinščina od besed do branja (pogosta vprašanja)

Pogo­sta vpra­ša­nja o učbe­ni­ku in delov­nem zvez­ku Latin­šči­na od besed do bra­nja Andrew Kel­ler in Ste­pha­nie Rus­sell; pre­vod in pri­red­ba David Movrin Kom­plet za uče­nje latin­šči­ne, ki ga je pred krat­kim izda­la uni­ver­za Yale , v slo­ven­skem pre­vo­du pa Filo­zof­ska fakul­te­ta Uni­ver­ze v Lju­blja­ni, je name­njen zače­tni­kom in sodi med naj­bolj­še v sve­tov­nem meri­lu. Odli­ku­je se po jasnih raz­la­gah […]

Vabilo

Vlju­dno Vas vabi­mo, da v sre­do, 11. juni­ja 2008, ob 18.00 uri v Can­kar­je­vem domu na Vrh­ni­ki (Trža­ška 25) pri­sluh­ne­te prvi slo­ven­ski bral­ni upri­zo­ri­tvi tra­ge­di­je Mede­ja rim­ske­ga filo­zo­fa in dra­ma­ti­ka Luci­ja Ane­ja Sene­ke. Delo je pre­ve­dla in za upri­zo­ri­tev pri­re­di­la Jera Ivanc.

Imago Romana

IMAGO ROMANA, časo­pis, narav­nost iz antič­ne­ga Rima! Smo v letu 60. pr. n. št. ozi­ro­ma v letu kon­zu­lov Kvin­ta Ceci­li­ja Mete­la Cele­bra in Luci­ja Afra­ni­ja. Časo­pis pri­na­ša aktu­al­ne poli­tič­ne dogod­ke, »dnevne«dogodke iz Rima, črno kro­ni­ko, poro­či­lo z zadnjih gla­di­a­tor­skih iger, pisma bral­cev, lite­rar­ne liste, recep­te, vre­me, celo sudo­ku.

Vabilo

Vabi­mo Vas na slo­ve­sno pode­li­tev pri­znanj naj­bolj­šim ude­le­žen­cem leto­šnje­ga držav­ne­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne za gim­na­zi­je, ki ga vsa­ko leto orga­ni­zi­ra Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je.

Nov učbenik za pouk latinščine

Ale­ksan­dra Pirk­ma­jer Slo­kan, Lin­gua Lati­na. Učbe­nik za latin­šči­no v 7. – 9. razre­du devet­letne­ga osnov­no­šol­ske­ga izo­bra­že­va­nja. Lju­blja­na: DZS, 2007 (21,66 EVR). Pred krat­kim je izšel prvi slo­ven­ski učbe­nik za pouk latin­šči­ne v osnov­ni šoli, ki je nastal v okvi­ru pre­no­ve didak­ti­ke pou­ka kla­sič­nih jezi­kov in v celo­ti teme­lji na izbo­ru vse­bin, ki so se v pra­ksi pou­če­va­nja latin­šči­ne poka­za­le kot učin­ko­vi­te in […]

Ljubezen in gnus v Ljubljani

Na vabi­lo Oddel­ka za kla­sič­no filo­lo­gi­jo FF in Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je je v sre­do, 9. 4. 2008, na Filo­zof­ski fakul­te­ti pre­da­val Dou­glas Cairns, pro­fe­sor za kla­sič­no filo­lo­gi­jo na Uni­ver­zi v Edin­bur­g­hu. Izro­ček z dobro obi­ska­ne­ga pre­da­va­nja z naslo­vom »Looks of Love and Loa­thing: Cul­tu­ral Models of Visi­on and Emo­ti­on in Anci­ent Gre­e­ce« je dosto­pen na sple­tu.

Omnia vincit amor

V četr­tek 31. 1. 2008 je bil večer v dvo­ra­ni Gim­na­zi­je Polja­ne nekaj poseb­ne­ga: posve­čen je bil Ero­su ali Amor­ju, kot so mu rekli Rimlja­ni, in Afro­di­ti ali latin­sko Vene­ri.

Rim in barbari: rojstvo novega sveta

Mese­ci med 26. janu­ar­jem in 20. juli­jem 2008 so v bene­škem Palaz­zu Gras­si rezer­vi­ra­ni za velik med­na­ro­dni pro­jekt, ki je še poseb­no zani­miv za kla­sič­ne filo­lo­ge ter pre­u­če­val­ce anti­ke in sre­dnje­ga veka: za raz­sta­vo z naslo­vom Rim in bar­ba­ri: roj­stvo nove­ga sve­ta. Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je je orga­ni­zi­ra­lo ogled za svo­je čla­ne v sobo­to, 5. […]

Čudež v Avlidi

Čudež v Avli­di je gle­da­li­ška igra po moti­vih Evri­pi­do­ve Ifi­ge­ni­je v Avli­di, ki so jo učen­ci šeste­ga razre­da Wal­dorf­ske šole – po nem­ški pre­dlo­gi C. Mau­rer­ja in ob stro­kov­ni pomo­či pre­va­jal­ke Jere Ivanc, reži­ser­ja Ljup­če Todo­ro­vske­ga ter sce­no­gra­fke in kostu­mo­gra­fke Bar­ba­re Stu­pi­ca – pri­pra­vi­li za lan­sko spo­mla­dan­sko sre­ča­nje wal­dorf­skih šol na Duna­ju. Letos so jo obno­vi­li in […]

Rezultati državnega tekmovanja v znanju latinščine

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 12. 4. 2007 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 24 dija­kov, ki so pri­šli s 6 šol (I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, I. gim­na­zi­ja Celje, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto). Nagra­je­ni bodo tek­mo­val­ci, ki so zase­dli prvih 5 mest.

Rajko Bratož: Rimska zgodovina

Prvi del – od začet­kov do nasto­pa cesar­ja Dio­kle­ci­ja­na. Izšla je dol­go pri­ča­ko­va­na knji­ga, uni­ver­zi­te­tni učbe­nik in pre­gle­dna znan­stve­na mono­gra­fi­ja. 33. zve­zek Zbir­ke Zgo­do­vin­ske­ga časo­pi­sa s pri­lo­ga­mi obse­ga 528 stra­ni večje­ga for­ma­ta. Kupi­te ga lah­ko na sede­žu Zve­ze zgo­do­vin­skih dru­štev Slo­ve­ni­je na oddel­ku za zgo­do­vi­no Filo­zof­ske fakul­te­te v Lju­blja­ni, Ašker­če­va 2/I. Knji­go­tr­ška cena (z DDV) je 48 […]