Tretji Grošljev simpozij

Miti

Antični miti v besedi, podobi in zvoku

22. okto­ber 2011

Hotel Malo­graj­ski dvor, Kamnik

Program

9:30 · spre­jem ude­le­žen­cev, poz­drav­ni nago­vor (Kaje­tan Gan­tar, SAZU)

 

10:00 · Bar­ba­ra Šega Čeh (FF UL): Izra­zne
možno­sti slo­ven­ske­ga heksa­me­tra v pre­vo­du Ovi­di­je­vih Meta­mor­foz

 

10:25 · Bojan Dju­rić (FF UL): Mito­lo­ški
pri­zo­ri med Nori­kom in Pano­ni­jo

 

10:50 · Kata­ri­na Šmid (UP ZRS in UP FHŠ): »Po kopnem in mor­ju pot je zapr­ta – nebo je odpr­to …«: Ikar­jev lik na nagrob­nih
spo­me­ni­kih Nori­ka in Pano­ni­je

 

11:15 · odmor s kavo in pri­griz­kom

 

11:30 · Stan­ko Koko­le (FF UL in UP ZRS): Kelt­ski Cer­nun ali grški Akta­jon v
rural­nem zako­tju pro­vin­ce Pano­ni­je?

 

11:55 · Mar­je­ta Šašel Kos (ZRC SAZU): Car­na­ria: pra­znik bogi­nje Kar­ne

 

12:20 · Katja
Hro­bat Vir­lo­get (UP ZRS in UPFHŠ): »Polju­bi­ti
Babo«: o slo­van­skih in pred­slo­van­skih ritu­al­nih pra­ksah

 

12:45 · raz­pra­va

 

13:30 · kosi­lo

 

15:30 · Moni­ka Osvald (samost. raz.): Io, Argos, Her­mes in sirin­ga: pri­mer
vpli­va Ovi­di­je­vih Meta­mor­foz na
rim­sko sli­kar­stvo

 

15:55 · Bar­ba­ra Muro­vec (ZRC SAZU in FF UM): Ale­go­rič­no-mito­lo­ške
upo­do­bi­tve ele­men­ta Voda: fre­ske v slav­no­stni dvo­ra­ni gra­du Bre­ži­ce in nji­hov
lite­rar­no-likov­ni kon­tekst

 

16:20 · Tine Germ (FF UL): Nar­ci­so­ve meta­mor­fo­ze
v sli­kar­stvu sim­bo­liz­ma in nad­re­a­liz­ma: Gusta­ve More­au in Sal­va­dor Dalí

 

16:45
· raz­pra­va

 

17:30
· odmor s kavo in pri­griz­kom

 

18:00 · Meto­da Koko­le (ZRC SAZU): Ope­ra Euri­di­ce
Giu­lia Cac­ci­ni­ja: dva (?) izvo­da par­ti­tu­re v lju­bljan­ski stol­ni­ci ok. leta 1620

 

Odlom­ke iz ope­re bosta izve­dla Bar­ba­ra Tišler
(sopran) in Tomaž Sev­šek (čem­ba­lo).

 

18:30 · zaklju­ček sim­po­zi­ja