Prejemniki priznanj na tekmovanju iz latinščine (2019/2020)

Obja­vlja­mo seznam s pre­je­mni­ki pri­znanj na držav­nem tek­mo­va­nju iz latin­šči­ne (2019/2020), ki smo ga letos zara­di epi­de­mi­o­lo­ške situ­a­ci­je izje­mo­ma izve­dli z zami­kom, dne 23. 9. 2020. Vsem nagra­je­nim dija­kom in nji­ho­vim men­tor­jem toplo česti­ta­mo! Po Pra­vil­ni­ku o držav­nem tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli (32. člen) ima­jo ude­le­žen­ci možnost pri­tož­be v roku 10 dni od obja­ve rezul­ta­tov tek­mo­vanj. Ta […]

tekmovanje

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2020/21

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­go­va pred­se­dni­ca Nada Mari­ja Gro­šelj, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2020/2021. 1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja […]

Letni časi

Grošljev simpozij 2020: Meseci in letni časi od antike do renesanse

KDAJ: 3. – 5. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2020 KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Lju­blja­na Prvi dan (torek, 3. marec) Čas in kole­dar v sta­rem veku: mit in teo­ri­ja 16.00 · Odpr­tje sim­po­zi­ja 16.05 · Mile­na Mile­va Bla­žić: Antič­no poj­mo­va­nje časa v mla­din­ski knji­žev­no­sti 16.30 · Luka Repan­šek: Letni časi v sta­ro- in sre­dnje­ved­skem obdo­bju: filo­lo­ška štu­di­ja […]

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2019/20

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2019/2020. 1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne […]

Potovanja

Deseti Grošljev simpozij

V mar­cu bo pote­kal jubi­lej­ni dese­ti Gro­šljev sim­po­zij z naslo­vom »Vela dabant ven­tis: Poto­va­nja in pre­voz v anti­ki in latin­skem sre­dnjem veku«. Inter­di­sci­pli­nar­no znan­stve­no sre­ča­nje, ki ga orga­ni­zi­ra­ta Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je in Inšti­tut za arhe­o­lo­gi­jo ZRC SAZU, bo pote­ka­lo od tor­ka, 5. mar­ca, do četrt­ka, 7. mar­ca 2019, v Atri­ju ZRC SAZU na Novem […]

Tekmovanje

Državno tekmovanje v znanju latinščine za šolsko leto 2018/19

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2018/2019. 1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, […]

DAHS

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2017/18

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2017/2018   1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji […]

Jugurta

9. Grošljev simpozij

O urbem vena­lem! Korup­ci­ja v sta­rem in sre­dnjem veku  9. Gro­šljev sim­po­zij    KDAJ: 6. – 8. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2018   KJE: Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Lju­blja­na, in Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na   »O kuplji­vo mesto, obso­je­no na sko­raj­šnji pro­pad, če bo le našlo kup­ca!« O urbem vena­lem et […]

Tekmovanje

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2016/17

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2016/2017 Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, je uskla­jen z učnim […]

Kolosej

Razpis državnega tekmovanja v znanju latinščine za šolsko leto 2015/16

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je s sede­žem na Filo­zof­ski fakul­te­ti, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo, Ašker­če­va 2, Lju­blja­na, ki ga kot odgo­vor­na ose­ba zasto­pa nje­gov pred­se­dnik Gre­gor Pobe­žin, raz­pi­su­je držav­no tek­mo­va­nje iz latin­šči­ne za dija­ke gim­na­zij v šol­skem letu 2015/2016 1. Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja Vse­bin­ski pro­gram tek­mo­va­nja, ki pote­ka po dolo­či­lih Pra­vil­ni­ka o tek­mo­va­nju iz zna­nja latin­šči­ne v sre­dnji šoli, […]

7. Grošljev simpozij

Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je v sode­lo­va­nju z Inšti­tu­tom za arhe­o­lo­gi­jo ZRC SAZU orga­ni­zi­ra Al’ prav se reče Cezar ali Kaj­sar: slo­ve­nje­nje latin­skih in sta­ro­gr­ških imen 7. Gro­šljev sim­po­zij KDAJ: 1. – 3. marec (od tor­ka do četrt­ka) 2016 KJE: Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na Prvi dan (torek, 1. marec): Pogle­di kla­sič­nih filo­lo­gov […]

Demagoška

Demagoška komedija

Ari­sto­fa­no­va dema­go­ška kome­di­ja nam posta­vlja ključ­no vpra­ša­nje: je dema­go­gi­ja res nekaj sla­be­ga? Odgo­vor na to na videz pre­pro­sto vpra­ša­nje ni lahek niti eno­zna­čen, ugo­ta­vlja pre­va­jal­ka Maja Sun­čič, saj nas podrob­no bra­nje opo­zar­ja na veli­ke kul­tur­ne raz­li­ke med antič­no aten­sko in sodob­ni­mi demo­kra­ci­ja­mi ter nas sva­ri pred poe­no­sta­vi­tva­mi. Izho­dišč­ni pomen besed dema­go­gi­ja in dema­gog je nev­tra­len […]

Aristofanov trojček pri ISH

  Prav­kar je izšel pri ISH še tre­tji zve­zek Ari­sto­fa­no­vih kome­dij v pre­vo­du in izčr­pni teo­re­tič­ni obrav­na­vi Maje Sun­čič – Dema­go­ška kome­di­ja, ki vse­bu­je igri Vite­zi in Pti­či. Kot piše na pla­tni­ci, Ari­sto­fa­no­va dema­go­ška kome­di­ja ›pre­i­gra­va raz­lič­ne možno­sti odno­sa med poli­ti­kom in ljud­stvom, ki v komič­nem kon­te­kstu mno­go­krat meji­jo na por­no­gra­fi­jo in pro­sti­tu­ci­jo‹. Spo­mni­mo, da prvi zve­zek […]

Ars poetica

Ars poetica pri Horaciju in Boileauju

Med antič­ni­mi deli, ki so vti­sni­la poznej­ši evrop­ski knji­žev­no­sti naj­glo­blji pečat, je brez dvo­ma Hora­ci­je­va Ars poe­ti­ca. Hora­ci­je­vi zdra­vo­ra­zum­ski nau­ki – zah­te­ve po eno­vi­to­sti, notra­nji skla­dno­sti in dosle­dno­sti pesni­ške­ga dela ter po avtor­je­vi vrhun­ski samo­di­sci­pli­ni, zna­me­ni­ta maksi­ma, da je v poe­zi­ji naj­bo­lje zdru­ži­ti kori­stno s pri­je­tnim – so se vko­re­ni­ni­li v zavest evrop­ske­ga člo­ve­ka in nav­dih­ni­li šte­vil­ne ver­zi­fi­ci­ra­ne […]

Živali

4. Grošljev simpozij

Svet živa­li v življe­nju antič­ne­ga člo­ve­ka   PRVI DAN: 13. okto­ber (sobo­ta) 2012 Pre­šer­no­va dvo­ra­na SAZU, Novi trg 4, Lju­blja­na DRUGI DAN: 16. okto­ber (torek) 2012 Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na Pro­gram PRVI DAN (sobo­ta) 9:20 • spre­jem ude­le­žen­cev, poz­drav­ni nago­vor 9:35 • Mar­jet­ka Golež Kau­čič: »Govo­re­če živa­li in nemi lju­dje?«: Ezo­po­ve in […]

Miti

Tretji Grošljev simpozij

Antič­ni miti v bese­di, podo­bi in zvo­ku 22. okto­ber 2011 Hotel Malo­graj­ski dvor, Kamnik Pro­gram 9:30 · spre­jem ude­le­žen­cev, poz­drav­ni nago­vor (Kaje­tan Gan­tar, SAZU)   10:00 · Bar­ba­ra Šega Čeh (FF UL): Izra­zne možno­sti slo­ven­ske­ga heksa­me­tra v pre­vo­du Ovi­di­je­vih Meta­mor­foz   10:25 · Bojan Dju­rić (FF UL): Mito­lo­ški pri­zo­ri med Nori­kom in Pano­ni­jo   10:50 · Kata­ri­na Šmid (UP […]

PHI zdaj tudi na spletu

Nad­vse upo­rab­na baza latin­skih teks­tov PHI je že nekaj časa dose­glji­va na nasle­dnji pove­za­vi: http://​latin​.pack​hum​.org/​i​n​dex

Ciceron: O prerokovanju

V zbir­ki Dia­log z anti­ko, ki jo izda­ja Insti­tu­tum Stu­di­o­rum Huma­ni­ta­tis (ISH), je prav­kar izšla knji­ga O pre­ro­ko­va­nju Mar­ka Tuli­ja Cice­ro­na. Cice­ron je vpe­ljal v rim­sko kul­tu­ro grške filo­zof­ske sis­te­me in misli, ki jih je pri­la­go­dil rim­ske­mu oko­lju in nazo­rom, ter ute­me­ljil latin­sko filo­zof­sko izraz­je. Raz­pra­va O pre­ro­ko­va­nju (De divi­na­ti­o­ne) je vsaj delo­ma nasta­la že pred smr­tjo Juli­ja Cezar­ja […]