4. Grošljev simpozij

Živali

Svet živali v življenju antičnega človeka

 

PRVI DAN: 13. okto­ber (sobo­ta) 2012
Pre­šer­no­va dvo­ra­na SAZU, Novi trg 4, Lju­blja­na

DRUGI DAN: 16. okto­ber (torek) 2012
Dvo­ra­na Zemlje­pi­sne­ga muze­ja GIAM ZRC SAZU, Gospo­ska 16, Lju­blja­na

Pro­gram

PRVI DAN (sobo­ta)

9:20 • spre­jem ude­le­žen­cev, poz­drav­ni nago­vor

9:35 • Mar­jet­ka Golež Kau­čič: »Govo­re­če živa­li in nemi lju­dje?«: Ezo­po­ve in slo­ven­ske basni ter ljud­ske žival­ske bala­de kot zgod­be­ne in moral­ne pod­la­ge sodob­ne­ga odno­sa lju­di do živa­li
10:00 • Mile­na Mile­va Bla­žić: Motiv zla­te­ga runa v Argo­nav­tih
10:25 • Bra­ni­sla­va Vičar: Pri­mer­ja­va zago­vo­ra živa­li v Plu­tar­ho­vi raz­pra­vi O uži­va­nju mesa in Shel­le­y­je­vem Zago­vo­ru narav­ne pre­hra­ne
10:50 • raz­pra­va (mode­ra­tor­ka: Mar­je­ta Šašel Kos)

11:15 • odmor s kavo in pri­griz­kom

11:45 • Neža Vil­helm: Kakšne pse so pozna­li Grki in Rimlja­ni
12:10 • Alen­ka Cedil­nik: Kse­no­font in konji
12:35 • Igna­ci­ja J. Fri­dl: Vlo­ga konja v antič­ni filo­zo­fi­ji
13:00 • raz­pra­va (mode­ra­tor: Gre­gor Pobe­žin)

13:30 • kosi­lo

15:30 • Gre­gor Pobe­žin: Diho­to­mi­ja člo­ve­ške­ga in žival­ske­ga: Salu­stij in nje­go­vi zgle­di
15:55 • Neža Zajc: Nekaj notic o krščan­ski emble­ma­ti­ki živa­li
16:20 • Miran Špe­lič: Sve­to­pi­sem­ske živa­li v patri­stič­ni ekse­ge­zi
16:45 • raz­pra­va (mode­ra­tor: David Movrin)

17:10 • odmor s kavo in pri­griz­kom

17:40 • Joži­ca Čeh: Vlo­ga živa­li v Ovi­di­je­vih Meta­mor­fo­zah
18:05 • Igor Škam­per­le: Dia­na, lovec Akta­jon in uso­dna pre­o­braz­ba
18:30 • Kle­men Grab­nar: Je ne men­ge point de porc: zgo­dnja paro­dič­na maša Orlan­da di Las­sa
18:55 • raz­pra­va (mode­ra­tor­ka: Nada Gro­šelj)
19:30 • zaklju­ček prve­ga dne­va sim­po­zi­ja

DRUGI DAN (torek: situl­ski in arhe­o­zoo­lo­ški večer)

Večer bo pove­zo­val Peter Turk.

18:00 • Andrej Pre­lo­žnik: Lovski pri­zo­ri na izdel­kih situl­ske ume­tno­sti
18:25 • Iztok Vren­čur: Upo­do­bi­tve živa­li na litur­gič­nih pred­me­tih iz »knež­je« gomil­ne grob­ni­ce v Črno­li­ci pod Rif­ni­kom
18:50 • odmor s kavo in pri­griz­kom

19:10 • Bri­na Škvor Jer­nej­čič: Jelen v žele­zno­dob­nih pogreb­nih obi­ča­jih
19:35 • Borut Toškan: Doma­če gove­do v roma­ni­zi­ra­nem jugo­vzho­dno­alp­skem pro­sto­ru: arhe­o­zoo­lo­ški pogled
20:00 • raz­pra­va
20:30 • zaklju­ček sim­po­zi­ja