Ciceron: O prerokovanju

V zbir­ki Dia­log z anti­ko, ki jo izda­ja Insti­tu­tum Stu­di­o­rum Huma­ni­ta­tis (ISH), je prav­kar izšla knji­ga O pre­ro­ko­va­nju Mar­ka Tuli­ja Cice­ro­na.
Cice­ron je vpe­ljal v rim­sko kul­tu­ro grške filo­zof­ske sis­te­me in misli, ki jih je pri­la­go­dil rim­ske­mu oko­lju in nazo­rom, ter ute­me­ljil latin­sko filo­zof­sko izraz­je. Raz­pra­va O pre­ro­ko­va­nju (De divi­na­ti­o­ne) je vsaj delo­ma nasta­la že pred smr­tjo Juli­ja Cezar­ja 15. mar­ca 44 pr. Kr., po tem dogod­ku pa jo je avtor še dokonč­no ure­dil in obja­vil. Sesta­vlja­ta jo dve knji­gi: v prvi po krat­kem pred­go­vo­ru Cice­ron takoj pre­i­de na pogo­vor o pre­ro­ko­va­nju in o obsto­ju pre­ro­ške zmo­žno­sti, ki naj bi ga imel z mlaj­šim bra­tom Kvin­tom, in sko­zi nje­go­va usta pred­sta­vi argu­men­te, ki govo­ri­jo pre­ro­ko­va­nju v prid, v dru­gi pa te iste argu­men­te sis­te­ma­tič­no ovr­že. Kot v dru­gih filo­zof­skih spi­sih tudi tu črpa argu­men­te pred­vsem iz grških virov, ven­dar jih raz­vi­ja po svo­je ter osve­tlju­je z zgle­di iz zakla­dni­ce lastnih izku­šenj in raz­gle­da­no­sti. Cice­ro­nov spis O pre­ro­ko­va­nju kot naj­po­memb­nej­ši (in doma­la edi­ni) ohra­nje­ni antič­ni spis o naslov­ni temi pri­na­ša dra­go­ce­no in zani­mi­vo pri­če­va­nje iz prve roke o rim­skem in grškem duhov­nem sve­tu – o reli­gi­o­znih nazo­rih in filo­zof­skih argu­men­tih, nič manj pa tudi o vede­že­val­skih pra­ksah in anek­do­tah, ki so kro­ži­le po Sre­do­ze­mlju v 1. sto­le­tju pr. Kr.
Raz­pra­vo je pre­ve­dla Nada Gro­šelj, ki je doda­la tudi spre­mno bese­di­lo. Cena: 17,00 €. Tre­nu­tno je knji­ga na voljo v Modri­ja­no­vi knji­gar­ni in Kon­zor­ci­ju.

Ciceron: O prerokovanju
Cice­ron: O pre­ro­ko­va­nju