Gimnazijski recital ob jubileju Kajetana Gantarja

Dija­ki in pro­fe­sor­ji slo­ven­skih gim­na­zij s kla­sič­nim pro­gra­mom vabi­jo na reci­tal ob osem­de­se­tle­tni­ci akad. prof. dr. Kaje­ta­na Gan­tar­ja. Na pri­re­di­tvi bodo dija­ki ob pri­so­tno­sti sla­vljen­ca pred­sta­vi­li odlom­ke iz nje­go­vih pre­vo­dov. Sode­lu­je­jo Gim­na­zi­ja Polja­ne, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto, 1. gim­na­zi­ja v Celju, Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Anto­na Mar­ti­na Slom­ška Mari­bor in Prva gim­na­zi­ja Mari­bor.

Reci­tal bo četr­tek, 2. 12. ob 18.00, v dvo­ra­ni Gim­na­zi­je Polja­ne, Lju­blja­na. Vablje­ni!