Rezultati tekmovanja v latinščini 2008/2009

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 4. 4. 2009 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 20 dija­kov, ki so pri­šli s 5 šol (I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Želi­mlje, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto). Nalo­ge s tek­mo­va­nja, ki jih je pri­pra­vil dr. Matjaž Babič, so obja­vlje­ne na sple­tni stra­ni Dru­štva za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je.

Sovre­to­vo pri­zna­nje prej­me:
Kle­men Škra­bec (Gim­na­zi­ja Novo mesto)

Pohva­lo prej­me­jo:
Gašper Kvar­tič (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na)
Jan Zajec (Gim­na­zi­ja Želi­mlje)
Tja­ša Lea Simo­nič (I. gim­na­zi­ja Mari­bor)
Bar­ba­ra Lem­pl (I. gim­na­zi­ja Mari­bor)

Pode­li­tev nagrad bo 12. 5. 2009 na I. gim­na­zi­ji Mari­bor.
Ex ani­mo vehe­men­terque gra­tu­la­mur omni­bus!