Prva slovenska uprizoritev Plavtovih Oslov

    foto: Miha Fras / LEONIDA (Lotos Vincenc Šparovec), ARGIRIP (Jaka Lah), FILAJNIJA (Iva Krajnc)
foto: M. Fras / LEONIDA (L. V. Špa­ro­vec), ARGIRIP (J. Lah), FILAJNIJA (I. Krajnc)

Naslov je Asi­na­ria (latin­sko),
avtor je Plavt. Naš ljud­ski kome­di­jant,
ki jo je jezi­kov­no pobar­ba­ril,
bi to pre­ve­del »Osli«. Če je prav.
Inte­li­gen­ten, duho­vit komad je.
Smeh je zago­to­vljen.

Mestno gle­da­li­šče lju­bljan­sko je na oder posta­vi­lo Plav­to­ve šokan­tne Osle v sve­žem ver­znem pre­vo­du Mar­ka Marin­či­ča in v reži­ji Vita Tau­fer­ja.

Pre­mi­e­ra: četr­tek, 23. april, ob 20.00
Datu­mi pono­vi­tev: petek, 24. april, ob 19.30

pone­de­ljek, 18. maj, ob 20.00
torek, 19. maj, ob 20.00
sre­da, 20. maj, ob 15. 30 in ob 20.00
petek, 22. maj, ob 20.00

torek, 26. maj, ob 15.30 in ob 20.00
sre­da, 27. maj, ob 20.00
četr­tek, 28. maj, ob 20.00

Igra­jo: Uroš Smo­lej (LIBAN, suženj)
Lotos Vin­cenc Špa­ro­vec (LEONIDA, suženj)
Boris Ostan (DEMAJNET, Ate­nec)
Jaka Lah (ARGIRIP, sin)
Tanja Ribič (KLEARETA, zvo­dni­ca)
Gre­gor Čušin (TRGOVEC)
Iva Krajnc (FILAJNIJA)
Matej Puc (DIABOLUS, mla­de­nič)
Gaber K. Trse­glav (PARAZIT)
in

Jožef Ropo­ša kot ARTEMONA, Demaj­ne­to­va žena

Pred­sta­va tra­ja eno uro in nima odmo­ra.
V sre­di­ci gle­da­li­ške­ga lista je obja­vljen pre­vod!
Dra­ma­tur­ška sode­lav­ka: Jera Ivanc
Sce­no­gra­fka: Ema Kugler
Kostu­mo­gra­fka: Jele­na Pro­ko­vić
Avtor glas­be: DJ Jamir­ko
Kore­o­gra­fa: Rosa­na Hri­bar, Gre­gor Luštek
Lek­to­ri­ca: Maja Cerar
Obli­ko­va­lec sve­tlo­be: Andrej Kole­žnik