Pogovor o Ajshilu

Foto: NUK
Foto: NUK

Ob novem pre­vo­du Ore­ste­je in Pri­be­žnic se je Gorazd Koci­jan­čič v okvi­ru ciklu­sa Obraz za knji­go z obe­ma pre­va­jal­ce­ma, Mar­kom Marin­či­čem in Bra­ne­tom Sene­gač­ni­kom, pogo­var­jal o Ajshi­lu. Pogo­vor je pote­kal v Pleč­ni­ko­vi veli­ki čital­ni­ci in je obja­vljen na sple­tni stra­ni Naro­dne in uni­ver­zi­te­tne knji­žni­ce.