Podelitev Sovretovih priznanj

V torek, 12. maja 2009 ob 14.30 vas vabi­mo na slo­ve­sno pode­li­tev Sovre­to­vih pri­znanj naj­bolj­šim ude­le­žen­cem leto­šnje­ga držav­ne­ga tek­mo­va­nja iz latin­šči­ne za gim­na­zi­je.

Letos bomo prvič gosto­va­li na Prvi gim­na­zi­ji Mari­bor, za pro­gram pa bodo poskr­be­li dija­ki treh slo­ven­skih kla­sič­nih gim­na­zij. Ogle­da­li si bomo tri krat­ke gle­da­li­ške igre, ki so nasta­le v okvi­ru dru­štve­ne­ga pro­jek­ta Kla­si­ki na odru:

Kamni­to srce ali Pigma­li­on (Gim­na­zi­ja Polja­ne, Lju­blja­na, men­to­ri­ca prof. Jera Ivanc)

Zalju­blje­ni Zevs (Ško­fij­ska gim­na­zi­ja Anto­na Mar­ti­na Slom­ška, Mari­bor, men­to­ri­ca prof. Katju­ša Kolar),

Voj­na spo­lov ali Liz­i­stra­ta (1. gim­na­zi­ja Mari­bor, men­tor prof. Robert Čepon).

Pri­re­di­tev bo pote­ka­la  na »Prvem odru«.