Pogovor ob Plavtu in Seneki

anticno-in-moderno-gledalisce

V radij­ski odda­ji Oder na pro­gra­mu Ars se je Petra Tan­ko s pre­va­jal­ko Jero Ivanc ob novem pre­vo­du Plav­to­vih Dvojč­kov ter Sene­ko­ve Mede­je pogo­var­ja­la o gle­da­li­šču nekoč in danes. Posne­tek odda­je je na voljo v arhi­vu slo­ven­ske radi­o­te­le­vi­zi­je.