Beremo življenja avtorjev

antaeus

Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo in Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je v sklo­pu med­na­ro­dne­ga pro­jek­ta Semi­na­ri sul­la con­ti­nu­i­tà dell’antico pri­re­ja­ta eno­in­pol­dnev­ni semi­nar z naslo­vom Bere­mo življe­nja avtor­jev (Rea­ding Auth­ors‹ Lives). Na njem bodo sode­lo­va­li pre­da­va­te­lji iz Ita­li­je, Veli­ke Bri­ta­ni­je, Slo­ve­ni­je in Švi­ce, pote­kal pa bo v petek, 19. 6., popol­dne v Mestnem muze­ju in v sobo­to, 20. 6., na Filo­zof­ski fakul­te­ti, pre­da­val­ni­ca 4. Pro­gram je v pri­lo­gi. Vablje­ni.