Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva

milan-groselj-kot-otrok-v-malograjskem-dvoru_529x7681
Milan Gro­šelj kot otrok v Malo­graj­skem dvo­ru

Vabi­mo vas na odkri­tje spo­min­ske plo­šče kla­sič­ne­mu filo­lo­gu in jezi­ko­slov­cu dr. Mila­nu Gro­šlju (1902 – 1979), čla­nu Slo­ven­ske aka­de­mi­je zna­no­sti in ume­tno­sti ter pro­fe­sor­ju Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze v Lju­blja­ni. Plo­ščo na nje­go­vi roj­stni hiši v Kamni­ku, seda­njem hote­lu Malo­graj­ski dvor, sta posta­vi­la Dru­štvo za antič­ne in huma­ni­stič­ne štu­di­je Slo­ve­ni­je in Filo­zof­ska fakul­te­ta Uni­ver­ze v Lju­blja­ni. Slo­ve­snost bo v sobo­to, 24. okto­bra 2009, ob 11. uri v hote­lu Malo­graj­ski dvor, Mai­stro­va cesta 13, Kamnik (naspro­ti glav­ne avto­bu­sne posta­je).

Sve­ča­ne­mu odkri­tju bo v pro­sto­rih hote­la Malo­graj­ski dvor sle­dil eno­dnev­ni znan­stve­ni sim­po­zij z naslo­vom Grči­ja sko­zi rim­ske oči v dobi cesar­stva, ki ga orga­ni­zi­ra­jo DAHŠ, Odde­lek za kla­sič­no filo­lo­gi­jo FF UL in SAZU.

Pro­gram sre­ča­nja

11:00 – 12:00: odkri­tje spo­min­ske plo­šče z uvo­dni­mi govo­ri (akad. prof. dr. Kaje­tan Gan­tar, prof. dr. Eri­ka Mihevc-Gabro­vec, akad. prof. dr. Pri­mož Simo­ni­ti) in s pogo­sti­tvi­jo

12:00: otvo­ri­tev znan­stve­ne­ga sim­po­zi­ja Grči­ja sko­zi rim­ske oči v dobi cesar­stva

12:00 – 12:30: dr. Mar­je­ta Šašel Kos (ZRC SAZU): Zani­mi­vo­sti iz Grči­je v Stra­bo­no­vem času

12:30 – 13:00: izr. prof. dr. Vid Snoj (FF UL): Rim in Tro­ja

13:00 – 13:30: ml. raz. Kri­sti­na Tomc (FF UL): Pho­e­bus volen­tem pro­e­lia me loqui: Kali­ma­hov Apo­lon pri Hora­ci­ju

13:30 – 14:00: dr. Nada Gro­šelj (FF UL): Grški vpli­vi v Ovi­di­je­vem Kole­dar­ju

14:00 – 15:30: odmor za kosi­lo

15:30 – 16:00: asist. dr. Bra­ne Sene­gač­nik (FF UL): Sofo­klov in Sene­kov Kralj Ojdip – kul­tur­no­zgo­do­vin­ski in indi­vi­du­al­ni momen­ti her­me­nev­ti­ke

16:00 – 16:30: mag. Jele­na Isak Kres (FF UL): Hele­ni­stič­ni epi­gram in rim­ski pesni­ki avgu­stej­ske dobe

16:30 – 17:00: dr. Maja Sun­čič (ISH): Mito­lo­gi­za­ci­ja Piti­je

17:00 – 17:30: doc. dr. Igor Škam­per­le (FF UL): Makro­bi­jev Komen­tar Sci­pi­o­no­vih sanj

17:30 – 18:00: odmor

18:00 – 18:30: asist. dr. Matej Hri­ber­šek (FF UL): Pli­nij in nje­go­vi grški vzo­ri

18.30 – 19:00: dr. Gre­gor Pobe­žin (UP): In quo­dam libro Gra­e­co – raba grških virov pri piscih Cesar­ske zgo­do­vi­ne

19:00 – 19:30: prof. dr. Mar­ko Marin­čič (FF UL): Prva lju­be­zen in dru­ge pre­tve­ze: Sta­ci­je­va Ahi­le­i­da

Zaklju­ček sim­po­zi­ja