Borštnikovo srečanje: nagrada Dominika Smoleta Marku Marinčiču

 

Vče­raj zve­čer se je v dvo­ra­ni mari­bor­ske Dra­me s pode­li­tvi­jo nagrad zaklju­čil 44. gle­da­li­ški festi­val Bor­štni­ko­vo sre­ča­nje. Nagra­do Domi­ni­ka Smo­le­ta je za pre­vod Ajshi­lo­ve Ore­ste­je v izved­bi SNG Dra­me Lju­blja­na dobil Mar­ko Marin­čič.

Ne zamu­di­te ogle­da pred­sta­ve, ki je po šte­vi­lu nagrad (5) abso­lu­tna zma­go­val­ka leto­šnje­ga Bor­štni­ko­ve­ga sre­ča­nja. Na spo­re­du bo v petek, 30. 0kt0bra, ob 18.00.

Nagra­do Domi­ni­ka Smo­le­ta pode­lju­je stro­kov­na žiri­ja za izvir­no dram­sko bese­di­lo, pre­vod, dra­ma­ti­za­ci­jo, jezi­kov­no adap­ta­ci­jo, lek­tor­ski dose­žek ipd. Letos jo je stro­kov­na žiri­ja v sesta­vi Moj­ca Jan Zoran, Maja Hader­lap, Blaž Lukan, Gre­gor Buta­la in Mario Bran­do­lin pode­li­la Mar­ku Marin­či­ču za pre­vod Ajshi­lo­ve tri­lo­gi­je Ore­ste­ja

 

»Mar­ko Marin­čič s svo­jim pre­va­jal­skim pri­sto­pom na novo odkri­va estet­ske prvi­ne izvir­ni­ka in pre­pri­člji­vo pre­li­je Ajshi­lo­vo bese­di­lo v vsem nje­go­vem poe­tič­nem boga­stvu v slo­ven­ski jezik.

Z ohra­nja­njem ori­gi­nal­ne­ga rit­ma in izvir­ne grške meta­fo­re pre­va­ja­lec odsti­ra več­po­men­skost izvir­ni­ka, omo­go­ča nove vpo­gle­de v glo­bi­no, bole­či­no in poe­tič­no moč Ajshi­lo­ve dra­me. Njen pre­vod gle­dal­ca in bral­ca nago­var­ja celo­vi­to in mu ponu­di pot sko­zi čas, ki se kot lok pne med pre­te­klo­stjo in seda­njo­stjo. Mar­ko Marin­čič tako dav­ni izvir­nik pri­bli­ža naše­mu sodob­ne­mu doje­ma­nju.«

Osta­le nagra­de ustvar­jal­cem pred­sta­ve Ore­ste­ja:

- Nagra­da stro­kov­ne žiri­je za naj­bolj­šo reži­jo Jer­ne­ju Loren­ci­ju.

»Jer­nej Loren­ci je Ore­ste­jo pre­bral kot temelj­no bese­di­lo evrop­ske civi­li­za­ci­je in v upri­zo­ri­tvi raz­i­skal možno­sti nje­ne­ga sodob­ne­ga učin­ka, s poslu­hom za izvir­no dram­sko govo­ri­co je v njej našel aso­ci­a­tiv­no boga­te upri­zo­ri­tve­ne možno­sti in jih avtor­sko zre­lo izko­ri­stil. Loren­ci je sku­paj z igral­ci gle­dal­ca soo­čil s sodob­no dra­mo, v kate­ri je pozor­nost s heroj­ske­ga Ore­sta pre­ma­knil na »člo­ve­ško« Kli­taj­me­stro in v kate­ro mu možnost vsto­pa naj­prej olaj­ša režij­sko izvir­na izved­ba zbo­ra z enim samim igral­cem kot vodni­kom in komen­ta­tor­jem, nato pa na prvi pogled nena­va­dna in nei­z­birč­na, na tre­nut­ke fra­gmen­tar­na in poe­tič­na, a v resni­ci natanč­ni in kon­se­kven­tni upri­zo­ri­tve­ni logi­ki sle­de­ča izbi­ra per­for­ma­tiv­nih postop­kov in sred­stev.«

- Dve nagra­di stro­kov­ne žiri­je za igro: Polo­ni Juh za vlo­go Kli­taj­me­stre ter Igor­ju Samo­bor­ju za vlo­go Tan­ta­la.

»Polo­na Juh s pono­tra­nje­no, obe­nem pa izra­zi­to in inten­ziv­no igro lušči podo­bo Kli­taj­me­stre iz mita in oko­ste­ne­lih ste­re­o­ti­pov, daje ji čustve­no raz­se­žnost, pre­te­klost in glo­bi­no žen­ske, ki se bori za dosto­jan­stvo in življenj­ske vre­dno­te. Kli­taj­me­stra Polo­ne Juh je temni ogenj, kon­cen­tri­ra­no jedro pred­sta­ve, ki kljub resi­gna­ci­ji še vedno izža­re­va pre­vra­tno moč in da slu­ti­ti, da se v njej spa­ja slu­tnja sta­re­ga sve­ta, ki se z glo­bo­ko bole­či­no upi­ra pre­vre­dno­te­nju in izni­če­nju matri­ar­hal­nih načel. Sko­zi igro Polo­ne Juh pobli­sne nekaj arha­ič­ne žen­ske obu­pa­no­sti na pre­lo­mni­ci časa tudi v našo dobo.«

 

»Igor Samo­bor je z vrhun­sko igro pre­tvo­ril antič­ni zbor, neo­seb­ne­ga komen­ta­tor­ja doga­ja­nja, v pol­no­krv­no dram­sko ose­bo, ki z ustvar­jal­no ener­gi­jo in stal­no igral­sko pre­zen­co vodi celo­tno upri­zo­ri­tev. Samo­bor­jev Tan­tal je lik iz mesa in krvi, vpet v odr­ski čas, pro­stor in doga­ja­nje. Hkra­ti pa v sebi nosi in izra­ža mit­sko brez­ča­snost ter ohra­nja dis­tan­ci­ra­no vse­ve­dnost in komen­ta­tor­sko narav­na­nost antič­ne­ga zbo­ra. Samo­u­mev­no pre­ci­znost, teh­nič­no dovr­še­nost in bogat raz­pon igral­skih izra­zov je Igor Samo­bor v vlo­gi Tan­ta­la zdru­žil z igral­sko inte­li­gen­co ter stro­go vode­no in nad­zo­ro­va­no, a sko­zi celo upri­zo­ri­tev pri­so­tno neu­sa­hlji­vo ustvar­jal­no ener­gi­jo.«

 

- Nagra­da po pre­so­ji Dru­štva gle­da­li­ških kri­ti­kov in tea­tro­lo­gov Slo­ve­ni­je za naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev pre­te­kle sezo­ne.

 

 

Pove­za­ve:

 

Festi­val Bor­štni­ko­vo sre­ča­nje

 

Ore­ste­ja v SNG Dra­ma