Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva: utrinki s simpozija

 

Dež, ki je v sobo­to poskr­bel za neko­li­ko bolj dra­ma­tič­no kuli­so (… sunt lacri­mae rerum et men­tem mor­ta­lia tan­gunt …) pri odkri­tju spo­min­ske plo­šče pro­fe­sor­ju Mila­nu Gro­šlju in inter­di­sci­pli­nar­nem sim­po­zi­ju o Grči­ji sko­zi rim­ske oči v dobi cesar­stva, ki mu je sle­dil, je bil pri­re­di­te­ljem rav­no dovolj naklo­njen, da je bilo mogo­če pro­gram neo­vi­ra­no izpe­lja­ti v celo­ti. Obja­vlje­ne foto­gra­fi­je pokri­va­jo celo­dnev­no doga­ja­nje, od dopol­dan­ske­ga odkri­tja do deve­te ure zve­čer, ko je na sre­ča­nju v Kamni­ku vztra­ja­lo še kakih tri­de­set naj­bolj zagri­ze­nih raz­pra­vljal­cev. Natanč­nej­šo podo­bo o vsem sku­paj bo mogo­če raz­bra­ti iz pri­spev­kov, ki bodo obja­vlje­ni v revi­ji Keria. Za nekaj doda­tnih posnet­kov so poskr­be­li tudi pri­so­tni novi­nar­ji.