En komad po Plavtu

komad-po-plavtu

Vlju­dno vablje­ni na pred­sta­vo, ki smo jo pri­pra­vi­li z dija­ki kla­sič­nih oddel­kov (Tea­ter kla­si­kov Gim­na­zi­je Polja­ne). Gre za pri­red­bo muzi­kla in pozne­je fil­ma Nekaj sme­šne­ga se je zgo­di­lo na poti na forum, torej izvir­ni­ka, ki v gro­bem črpa tema­ti­ko iz Plav­to­ve­ga komič­ne­ga sve­ta. Kot v izvir­ni­ku smo  tudi v našo pred­sta­vo uspe­li vklju­či­ti nekaj son­gov. En komad po Plav­tu, kot smo naslo­vi­li našo kome­di­jo, ima torej lah­ko­tno, vča­sih celo tri­vi­al­no bese­di­lo. Ves trud igral­cev mora biti usmer­jen v to, da to bese­di­lo oži­vi­jo v kome­di­jo. Pri tem pose­ga­jo po kla­sič­nih komi­ških pri­je­mih, pa tudi sami išče­jo svo­je reši­tve. Cilj naše pred­sta­ve je kakor pri Plav­tu – zaba­va­ti gle­dal­ca, da neo­bre­me­njen in dobre volje zapu­sti Tali­jin hram.

Pred­sta­ve bodo:

PREMIERA:
30. 3. ob 19.00 v šol­ski dvo­ra­ni;

PONOVITVE:
1. 4. ob 19.00 v šol­ski dvo­ra­ni;
6. 4. ob 19.30 na festi­va­lu Tran­sge­ne­ra­cij v Can­kar­je­vem domu
15. 4. ob 18.00 na Festi­va­lu Vizi­je v Špan­skih bor­cih.

Igra­jo: Filip Samo­bor, Pia Kaplan, Gašper Kirn, Maša Kle­men­čič, Andrej Čop, Anja Novak, Juš Zidar, Eva Štru­kelj, Katja Suva­jac, Maša Gro­šelj, Maša Ple­ško, Sarah Žele­znik, Kata­ri­na Šavs, Edvin Der­vi­še­vić
Kita­ra: Mate­vž Gaz­vo­da
Luči: Matic Vih­te­lic

Reži­ja: Miha Pohar
Glas­ba in son­gi: Boštjan Narat
Pomoč pri petju: Mate­ja Jakša Jur­ko­vič
Men­to­ri­ca: Nata­ša Homar