aetas Ovidiana …

umetnost ljubezni

… hic est. Pri založ­bi Modri­jan je izšla dru­ga izda­ja Ovi­di­je­ve Ume­tno­sti lju­be­zni v pre­vo­du Bar­ba­re Šega Čeh, ki je bil nagra­jen s Sovre­to­vo nagra­do. Izda­ja je tudi tokrat dvo­je­zič­na, doda­ni sta »Nega žen­ske­ga obra­za« (prvič v knji­žni obli­ki!) in nova spre­mna štu­di­ja.