Državno tekmovanje iz znanja latinščine 2009/2010

Tek­mo­va­nja, ki je pote­ka­lo 20. 3. 2010 v pro­sto­rih Filo­zof­ske fakul­te­te Uni­ver­ze Lju­blja­na, se je ude­le­ži­lo 25 dija­kov, ki so pri­šli s 6 šol (I. gim­na­zi­ja Celje, I. gim­na­zi­ja Mari­bor, Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na, Gim­na­zi­ja Ško­fja Loka, Gim­na­zi­ja Novo mesto).

Sovre­to­vo pri­zna­nje prej­me:

Mitja Remic (1. gim­na­zi­ja Celje)

Pohva­lo prej­me­jo:

Lucas Tomas Jer­man (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na)

Gašper Kvar­tič (Ško­fij­ska kla­sič­na gim­na­zi­ja Lju­blja­na)

Iva Jurov (1. gim­na­zi­ja Celje)

Samo Urba­ni­ja (Gim­na­zi­ja Polja­ne Lju­blja­na)

Tek­mo­val­cem in nji­ho­vim men­tor­jem iskre­no česti­ta­mo!