Zgodovina latinske književnosti

 

Izšla je dol­go pri­ča­ko­va­na Zgo­do­vi­na latin­ske knji­žev­no­sti G. B. Con­te­ja. Sode­lo­va­la je sku­pi­na pre­va­jalk iz slo­ven­ske­ga zamej­stva (dr. Bar­ba­ra Zlo­bec del Vecchio, Nadia Marin­cic Mani­acco, Nad­ja Rebec, Lidia Rupel Con­ci­na, Neva Zaghet, Sonia Zupan­chich), bese­di­lo je red­i­gi­ra­la Rena­ta Hro­va­tič, ulti­ma manus je bila Živa Borak.
Vse infor­ma­ci­je so na sple­tni stra­ni založ­be.

conte_zlk_300dpi

conte_zlk_300dpi

Loa­ding ima­ge

Click any­whe­re to can­cel

Ima­ge una­va­i­la­ble