Vivarium novum: študij latinščine v latinščini

Eks­pe­ri­men­tal­na izo­bra­že­val­na usta­no­va Viva­ri­um novum, v kate­ri je pred leti s pou­če­va­njem latin­šči­ne v latin­šči­ni ob pod­po­ri med­na­ro­dne sku­pi­ne kla­sič­nih filo­lo­gov začel ita­li­jan­ski pro­fe­sor Lui­gi Mira­glia, se je lani moč­no raz­ši­ri­la in se iz Mon­tel­le pri Nea­plju pre­se­li­la v Rim. Kan­di­da­ti, ki se tja ste­ka­jo z vseh kon­cev sve­ta – hisce annis disci­pu­li ex Alba­nia, Bel­gio, Bra­si­lia, Bri­tan­nia, Bul­ga­ria, Cana­da, Corea, Cro­a­tia, Esto­nia, Foe­de­ra­tis Civi­ta­ti­bus Ame­ri­cae Sep­ten­tri­o­na­lis, Gal­lia, Ger­ma­nia, Hispa­nia, Hun­ga­ria, Ita­lia, Mexi­co, Repu­bli­ca Bohe­ma, Repu­bli­ca Slo­va­ca, Ruthe­nia, Sina, Slo­ve­nia ori­un­di in Viva­rio novo com­mo­ra­ti sunt, našte­va­jo usta­no­vi­te­lji, – mora­jo ob spre­je­mu poka­za­ti osnov­no jezi­kov­no zna­nje. V sla­bem letu dni neneh­ne­ga sti­ka z latin­šči­no, ki je v šoli sred­stvo spo­ra­zu­me­va­nja šti­ri­in­dvaj­set ur na dan, sedem dni na teden, se ta jezi­kov­na kom­pe­ten­ca sko­ko­vi­to pove­ču­je. Ob bra­nju rim­ske, patri­stič­ne in huma­ni­stič­ne latin­ske knji­žev­no­sti, urah gršči­ne, štu­di­ju antič­ne zgo­do­vi­ne, filo­zo­fi­je, ume­tno­sti in arhi­tek­tu­re, ter pred­vsem ob jezi­kov­no ustvar­jal­nem kra­mlja­nju v pro­stem času in na šte­vil­nih ekskur­zi­jah (cum ad Urbis mira­bi­lia eiu­sde­mque magni­fi­ca ac locu­ple­tis­si­ma cime­lar­chia, Osti­am, Tibur, tum eti­am Pae­stum, Bai­as, Cumas, Pom­pe­i­os, Sta­bi­as, Her­cu­la­ne­um) se zače­tno jeclja­nje spre­me­ni v pre­se­ne­tlji­vo glad­ko latin­sko govo­ri­co, kakr­šne po evrop­skih uni­ver­zah že sko­raj­da ni več sli­ša­ti.

Šola zaen­krat spre­je­ma samo štu­den­te moške­ga spo­la in še išče pro­stor­sko reši­tev, s kate­ro bi lah­ko vra­ta odpr­la tudi štu­dent­kam. Štu­dij, ki tra­ja od začet­ka okto­bra do kon­ca juni­ja, je po zaslu­gi spon­zor­jev brez­pla­čen. Tudi letos sta dve mesti pose­bej name­nje­ni kan­di­da­tom iz Slo­ve­ni­je. Nekaj infor­ma­cij je na voljo na Viva­ri­je­vi sple­tni stra­ni. Kan­di­da­ti, ki raz­mi­šlja­jo o pri­ja­vi, lah­ko podat­ke v zve­zi s tem dobi­jo tudi na naslo­vu david <pika> movrin <pri> gma­il <pika> com.