Drugi Grošljev simpozij in Borštnikovo srečanje

Gledališče

plakat

DAHŠ vlju­dno vabi na 2. Gro­šljev sim­po­zij z naslo­vom Poli­ti­ka, zgo­do­vi­na, gle­da­li­šče: od Ajshi­lo­vih Per­ža­nov do Sene­ki pri­pi­sa­ne Okta­vi­je, ki ga orga­ni­zi­ra Dru­štvo v sode­lo­va­nju s Celj­sko Mohor­je­vo druž­bo. Dogo­dek bo pote­kal v sobo­to, 16. okto­bra 2010, v hote­lu Malo­graj­ski dvor, Mai­stro­va uli­ca 13, Kamnik (v sta­rem jedru, naspro­ti glav­ne avto­bu­sne posta­je). Pro­gram je pri­lo­žen spo­daj.

Obe­nem vabi­mo na temat­sko pove­zan dogo­dek na 45. Bor­štni­ko­vem sre­ča­nju v Mari­bo­ru, v okvi­ru kate­re­ga naša čla­nica Jera Ivanc v spre­mlje­val­nem pro­gra­mu orga­ni­zi­ra bral­ne upri­zo­ri­tve treh antič­nih dram­skih bese­dil, in sicer Ajshi­lo­vih Per­ža­nov (17. okto­bra ob 16.00), (psevdo-)Senekove Okta­vi­je (18. okto­bra ob 16.00) in Ari­sto­fa­no­vih Žab (19. okto­bra ob 16.00). Pred­sta­vam bo v torek, 19. okto­bra, ob 17:15 sle­di­la okro­gla miza, na kate­ri se bo Jera Ivanc pogo­var­ja­la s pre­va­jal­ci in neka­te­ri­mi dru­gi­mi stro­kov­nja­ki, tudi ude­le­žen­ci sim­po­zi­ja.

Pro­gram sim­po­zi­ja 16. okto­bra v Kamni­ku

9:00 – 9:30: spre­jem ude­le­žen­cev

9:30: zače­tek sim­po­zi­ja

9:30 – 9:55: red. prof. dr. Janez Vreč­ko (FF UL): Pojem posne­ma­nja in poe­zi­ja

9:55 – 10:20: red. prof. dr. Mar­ko Marin­čič (FF UL): Pla­ton in Ter­tu­li­jan pro­ti gle­da­li­šču

10:20 – 10:30: raz­pra­va

10:30 – 11:00: inter­mez­zo: bral­na upri­zo­ri­tev odlom­kov iz Ajshi­lo­vih Per­ža­nov v reži­ji prof. Jere Ivanc

11:00 – 11:25: red. prof. dr. Sve­tla­na Slap­šak (ISH): Per­ža­ni in Žabe na poli­tič­ni sce­ni: ali bi bila aten­ska demo­kra­ci­ja možna brez gle­da­li­šča?

11:25 – 11:50: dr. Maja Sun­čič (ISH): Ari­sto­fa­no­ve sta­re uma­zan­ke

11:50 – 12:00: raz­pra­va

12:00 – 12:30: odmor s pri­griz­kom

12:30 – 12:55: doc. dr. Bra­ne Sene­gač­nik (FF UL): Oči in sle­pe pege časa. O poli­tič­nem in reli­gi­o­znem obzor­ju inter­pre­ta­ci­je Ajshi­lo­vih Per­ža­nov

12:55 – 13:20: lekt. dr. Aleš Maver (FF UM): Per­ža­ni in Her­ma­no­va bit­ka: dva voja­ška spo­pa­da na odru

13:20 – 13:45: prof. Neža Vil­helm (Gim­na­zi­ja Novo mesto): Ajshi­lo­vi Per­ža­ni kot izho­dišč­no bese­di­lo za pove­za­ve slo­ven­šči­ne, zgo­do­vi­ne in kla­sič­nih jezi­kov

13:45 – 14:00: raz­pra­va

14:00 – 14:30: inter­mez­zo: bral­na upri­zo­ri­tev odlom­kov iz (psevdo)Senekove Okta­vi­je v reži­ji prof. Jere Ivanc

14:30 – 14:55: doc. dr. Alen­ka Cedil­nik (FF UL): Zgo­do­vin­sko ozad­je Sene­ki pri­pi­sa­ne Okta­vi­je

14:55: raz­pra­va in zaklju­ček sim­po­zi­ja

15:30: kosi­lo